Daugavpils 11.pamatskola

Skolas dokumentācija

.........................................................................

 >>>  IZGLĪTOJAMO VECĀKIEM UN CITĀM PERSONĀM SAISTOŠA UZTURĒŠANĀS  KĀRTĪBA  SKOLĀ  /PDF formātā/ (26.10.2021.)

>>> Skolas pašnovērtējuma ziņojums /PDF formātā/ (05.10.2021.)

>>> Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība /PDF formātā/ (01.09.2021.)

>>> Skolas iekšējās kārtības noteikumi /PDF formātā/ (30.08.2021.)

 >>> Mācību procesa organizēšanas un drošības pasākumu īstenošanas KĀRTĪBA Daugavpils  11.pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā /PDF formātā/ (30.08.2021.)

>>> Kārtība personas datu apstrādei, organizējot tiešsaistes mācību nodarbības tīmekļa vietnē /PDF formātā/ (19.03.2021.)

   >>> TERMOVIZORU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA /PDF formātā/

>>> Skolotāju un atbalsta personāla individuālo konsultāciju mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā organizēšanas KĀRTĪBA /PDF formātā/ (22.02.2021.)

    >>> Mācību procesa attālinātas organizācijas kārtība /PDF formātā/ (30.11.2020.)

>>> Daugavpils 11. pamatskolas privātuma politika /PDF formātā/ (31.08.2018.)

>>> Skolas nolikums /PDF formātā/ (27.05.2021.)

>>> Kārtība kādā reģistrē izglītojamo ierašanos/neierašanos Daugavpils 11.pamatskolā /PDF formātā/

>>>  Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteiktas izglītojamo speciālās vajadzības, kā arī kārtību, kādā tiek izstrādāts un īstenots individuālais izglītības programmas apguves plāns /PDF formātā/ (31.08.2020.)

>>> Mācību literatūras saraksts 2021./2022. mācību gadam /PDF formātā/

>>> E-žurnāla aizpildīšanas kārtība /PDF formātā/  

>>> Rīcības kārtība, ja  izglītojamais  izglītības  iestādē  apdraud  savu  vai  citu  personu drošību,  veselību  vai  dzīvību /PDF formātā/

>>>  Daugavpils  11. pamatskolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība /PDF formātā/

>>> Rīcības kārtība, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamais lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas /PDF formātā/

>>> Kārtība par Daugavpils  11. pamatskolas darbinieku un izglītojamo rīcību vardarbības gadījumā /PDF formātā/

>>>  Iekšējās trauksmes celšanas kārtība /PDF formātā/  (20.01.2020.)

.........................................................................