Skolas dokumentācija

.........................................................................

>>>  IZGLĪTOJAMO VECĀKIEM UN CITĀM PERSONĀM SAISTOŠA UZTURĒŠANĀS  KĀRTĪBA  SKOLĀ  /PDF formātā/

>>> Skolas nolikums /PDF formātā/

>>> Skolas iekšējas kārtības noteikumi /PDF formātā/

>>> Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība /PDF formātā/ (28.08.2017.)

>>> Kārtība kādā reģistrē izglītojamo ierašanos/neierašanos Daugavpils 11.pamatskolā /PDF formātā/

>>> Mācību literatūras saraksts 2017./2018. mācību gadam /PDF formātā/ (19.05.2017.)

>>> E-žurnāla aizpildīšanas kārtība /PDF formātā/  

>>> Skolas pašnovērtējuma ziņojums /PDF formātā/ (25.08.2017.)

.........................................................................