Daugavpils 11.pamatskola

Skolas dokumentācija

.........................................................................

>>> Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

     >>> Skolas attīstības plāns 2022./2023. – 2024./2025. mācību gadam.

     >>> Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g.

>> Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.

>>> Audzināšanas darba programma.

>>>  IZGLĪTOJAMO VECĀKIEM UN CITĀM PERSONĀM SAISTOŠA UZTURĒŠANĀS  KĀRTĪBA  SKOLĀ.

>>> Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

 >>> Mācību procesa organizēšanas un drošības pasākumu īstenošanas KĀRTĪBA Daugavpils  11.pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā.

>>> Kārtība personas datu apstrādei, organizējot tiešsaistes mācību nodarbības tīmekļa vietnē.

   >>> TERMOVIZORU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA.

>>> Skolotāju un atbalsta personāla individuālo konsultāciju mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā organizēšanas KĀRTĪBA.

    >>> Mācību procesa attālinātas organizācijas kārtība.

>>> Daugavpils 11. pamatskolas privātuma politika.

>>> Skolas nolikums.

>>> Kārtība kādā reģistrē izglītojamo ierašanos/neierašanos Daugavpils 11.pamatskolā.

>>>  Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteiktas izglītojamo speciālās vajadzības, kā arī kārtību, kādā tiek izstrādāts un īstenots individuālais izglītības programmas apguves plāns.

>>> Mācību literatūras saraksts 2023./2024. mācību gadam.

>>> E-žurnāla aizpildīšanas kārtība.

>>> Rīcības kārtība, ja  izglītojamais  izglītības  iestādē  apdraud  savu  vai  citu  personu drošību,  veselību  vai  dzīvību.

>>>  Daugavpils  11. pamatskolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

>>> Rīcības kārtība, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamais lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.

>>> Kārtība par Daugavpils  11. pamatskolas darbinieku un izglītojamo rīcību vardarbības gadījumā.

>>>  Iekšējās trauksmes celšanas kārtība.

.........................................................................