Skolas dokumentācija

.........................................................................

>>>  IZGLĪTOJAMO VECĀKIEM UN CITĀM PERSONĀM SAISTOŠA UZTURĒŠANĀS  KĀRTĪBA  SKOLĀ  /PDF formātā/

>>> Daugavpils 11. pamatskolas privātuma politika /PDF formātā/ (31.08.2018.)

>>> Skolas nolikums /PDF formātā/

>>> Skolas iekšējas kārtības noteikumi /PDF formātā/

>>> Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība /PDF formātā/ (31.08.2018.)

>>> Kārtība kādā reģistrē izglītojamo ierašanos/neierašanos Daugavpils 11.pamatskolā /PDF formātā/

>>> Mācību literatūras saraksts 2018./2019. mācību gadam /PDF formātā/ (23.05.2018.)

>>> E-žurnāla aizpildīšanas kārtība /PDF formātā/  

>>> Skolas pašnovērtējuma ziņojums /PDF formātā/ (28.08.2018.)

>>> Rīcības kārtība, ja  izglītojamais  izglītības  iestādē  apdraud  savu  vai  citu  personu drošību,  veselību  vai  dzīvību /PDF formātā/

>>>  Daugavpils  11. pamatskolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība /PDF formātā/

>>> Rīcības kārtība, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamais lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas /PDF formātā/

>>> Kārtība par Daugavpils  11. pamatskolas darbinieku un izglītojamo rīcību vardarbības gadījumā /PDF formātā/

.........................................................................