Projekti

................................................................

2017. - 2021. gads

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  (APP) 8.3.2.2./16/I/001.

Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, uzlabojot kompetences un mācību sasniegumus.

2017. / 2018. mācību gadā skola sāka īstenot projektu   "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  (APP) 8.3.2.2./16/I/001.

.............................................................

Ieguvumi, īstenojot projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (19.12.2018.)

>>> http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/ieguvumi-istenojot-projektu-%E2%80%9Eatbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai%E2%80%9D

*   *   *   *   *   *   *

>>> Projekta  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  vidēja termiņa izvērtējums /PDF formātā/   (24.05.2021.)

..............................................

Projekta aktivitātes 2021./2022. mācību gads

STEM un vides joma / Atbalsts individuālo spēju attīstībai.

   2.semestris

Ziemas mēnešos nodarbības notika ārā. Skolēni pētīja sniega īpašības, putnu un dzīvnieku pēdas. No sniega tika veidotas skuļptūras, būvēti cietokšņi un rīkotas rotaļas.

APP projekta ietvaros liela uzmanība tika veltīta matemātikai. Ta attīstīja skolēnu pētīšanas spējas un spriešanas prasmes.Ar eksperimenta un spēļu elementu palīdzību tika apgūtas mērīšanas un svēršanas prasmes. Skolēni iepazinās ar tilpuma,garuma, masas un laika mēru jēdzienu. Tika pilnveidota izpratne par cenām un naudu. Izglītojamie ar lielu interesi piedalījās projektā.

1.semestris

Latvijas dzīvnieku pasaulei veltītajās nodarbībās skolēni pētīja materiālus par mūsu mežos mītošajiem dzīvniekiem, aplūkoja to pēdu nospiedumus, nosauca, kur dzīvo vāveres, zaķi, lapsas un citi meža iemītnieki. Pastaigājoties pa mežu ieklausījās putnu balsīs.

Skolēni pētīja Latvijas sēņu daudzveidību, sēņu izplatību un uzbūvi. Skolēni devās pastaigā uz mežu, meklēja pazīstamas sēnes un atkārtoja to nosaukumus. Pēc pastaigas klasē bērni veidoja sēņu aplikācijas.

Informāciju sagatavoja  skolotāja Jeļena Kropa.

  

 ..............................................

Projekta aktivitātes 2020./2021. mācību gads

STEM un vides joma / Atbalsts individuālo spēju attīstībai.

Projekta ietvaros notiek atbalsta pasākumi dabaszinībās un matemātikā 2.klasē.

Izglītojamajiem ir iespēja pēc stundām apmeklēt  nodarbības pēc pašu vēlēšanās, kurās ir iespēja padziļināt savas zināšanas, patstāvīgi meklējot informāciju, darbojoties praktiski, pētot un eksperimentējot.

Nodarbībās tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem mācībās, ievērojot viņu intereses, spējas, talantus, grūtības un individuālās īpatnības. Izglītojamie paši izvēlējās tēmas, kuras gribētu pētīt. Īpaša uzmanība pievērsta praktiskai pieejai un intereses veicināšanai.

Projekta ietvaros ikviens izglītojamais ir pētnieks. Skolēni meklē, pēta, atlasa nepieciešamo informāciju dažādos avotos, zīmē, spēle spēles, veido rokdarbus, papildina savas zināšanas par pētāmajām problēmām, attīsta pētnieciskās prasmes un prasmes pielietot praktiski iegūtās teorētiskās zināšanas.

..................

STEM un vides joma / Atbalsts individuālo spēju attīstībai.

APP nodarbībās skolēni apguva daudzpusīgas zināšanas par dabu. Nodarbībās skolēni pēta un izzina dažādas dabas norises, uzzina interesantas lietas par Zemi, augiem un dzīvniekiem, dodas ārā, darbojas radošajās darbnīcās.

Nodarbībās dalībnieki paši aktīvi izzina dabas noslēpumus zīmējot, veidojot, spēlējot vides izziņas spēles.

..................

STEM un vides joma / Atbalsts individuālo spēju attīstībai.

2020./2021. mācību gadā projekta ietvaros notika nodarbības dabaszinībās  un matemātikā 3.klasē. Pirmajā semestrī lielu interesi skolēnos izraisīja matemātika.  Viņi mācījās aprēķināt summas un starpības praktiskās dzīves situācijās. Ar prieku izglītojamie pievērsās reizinājumiem un dalījumiem. Iemācījās lietot šīs prasmes skaitliskos aprēķinos.

..................

STEM un vides joma / Atbalsts individuālo spēju attīstībai.

      Projekta ietvaros 31.martā notika skolas olimpiāde matemātikā. Izglītojamie parādīja labas zināšanas aritmētikā un ģeometrijā, prasmes risināt uzdevumus ar kombinatorikas elementiem.

Sveicam uzvarētājus: 1.vieta piešķirta 3.a klases skolniekam Andrejam Henrikam Sokovam, 4.a klases skolniecei Ivetai Boroņenko, 4.a klases skolniekam Daniilam Kostjugovam; 3.vieta piešķirta 3.a klases skolniecei Adrianai Samohvalovai; Atzinība piešķirta  3.a klases skolniecei Annai Gņezdovai.

*        *       *  

Rudenī projekta ietvaros 4.klases skolēni aktīvi piedalījās radošajās darbnīcās, lai pētītu Latvijas vēsturi un dabas bagātības. Ar lielu interesi bērni klausījās stāstījumos, skatījās  Latvijas kinostudijas  filmu „Vanadziņš”,  uzdeva jautājumus.

 Daniils Kostjugovs izveidoja kolāžu „Lačplēsis - mūsu varonis”, Iveta Boroņenko izveidoja komiksu „Garšīgu tradīciju atdzimšana”. Darbi tika nosūtīti Latviešu valodas aģentūras rīkotajam konkursam „Grāmatplaukta stāsts”.

 Iegūtās zināšanas skolēni varēs izmantot gan literatūras, gan vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju stundās.

 

..................

STEM un vides joma / Atbalsts individuālo spēju attīstībai.

Pasaule ir ļoti interesanta. Izrādās, ka arī augi elpo, bet zem  sniega arī zāle var būt zaļa.

Ja tev ir karte, tad ir viegli atrast ceļu. Bet ar kompasa palīdzību uzzināsi, kur pasaules malā gaismas daļā dzīvo Salatēvs, kur  aust saule un uz kurieni rudenī aizlido putni. Vajag tikai uzmanīgi skatīties apkārt un vērot daudz interesanta.

 .............................................................

Projekta aktivitātes 2019./2020. mācību gads

STEM un vides joma / APP Programmēšana

  Mūsdienās bērni aug pasaulē, kur datori un tehnoloģijas ir neatņemama sastāvdaļa. Pēc mācību stundām skolēniem no 1. līdz 8. klasei notiek programmēšanas nodarbības.

  Skolēni  mācās sastādīt programmas programmēšanas valodā Scratch. Izglītojamajiem patīk sastādīt programmas.  Nodarbības apmeklē apmēram 40 skolēni.

/skolotājs V.Muravickis/

...........................................

STEM un vides joma / Atbalsts individuālo spēju attīstībai

     Nodarbību ietvaros notiek atbalsta pasākumi matemātikā 3.klasē. Bērni izskata dažādus veidus, kā risināt ar dzīves situācijām saistītos uzdevumus, mācās strādāt komandā un patstāvīgi.

 „Matemātika ir valoda, kurā uzrakstīta dabas grāmata”, teiсa Galileo Galilejs, bet ko skolēni par sevi saka?

 Mēs esam tikai pasaules zināšanu ceļa  sākumā. Lūk, pieci iemesli, kāpēc mēs steidzamies uz nodarbībām:

·       mēs gribam zināt matemātikas likumus,

·       tas ir intriģējoši,

·       tas ir aizraujoši,

·       vienmēr kaut kas jauns,

·       patīk uzvarēt.

/skolotāja M.Popova/

...........................................

 

STEM un vides joma / Atbalsts individuālo spēju attīstībai

Mērķis: radīt un pilnveidot skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par kopsakarībām dabā, sekmēt labvēlīgas attieksmes pret vidi un veselību veidošanu.

Projekta ietvaros bērni iepazinās ar procesiem un to likumsakarībām pasaulē.

Populārākās darba formas

Āra nodarbības: ”Sniega īpašības”, ”Laika apstākļi”, ”Lapkritis”.

Viktorīnas: “Dzīvnieku pasaulē”, ”Vai tu zini augus?”, “Gadalaiki”, “Dabas joslas”.

Spēles: galda spēles, kustīgās spēles, spēles uzmanības, atmiņas, loģiskās domāšanas un iztēles attīstīšanai.

Praktiskās nodarbības:  “Magnēts”, “Apkārtējās vides piesārņojums”, “Ēd veselīgi!”, ”Bīstamās vielas” , ”Gaisa baloni. Lidmodeļi”, ”Kalendārs. Pulkstenis”, ”Kas peld un kas grimst”.

Radošās darbnīcas: Ziemassvētku darbnīca, Lieldienu darbnīca, origami darbnīca.

/skolotāja J.Kropa/

...........................................

STEM un vides joma / Atbalsts individuālo spēju attīstībai

Projekta ietvaros notiek atbalsta pasākumi dabaszinībās  un matemātikā 2.klasē.

Pirmajā semestrī lielu interesi skolēnos izraisīja nodarbības ar kopēju nosaukumu „Ūdens”, kuras notika novembrī un decembrī.

Skolēni uzzināja, par ūdeni daudz jautra un interesanta: kur dabā satopams ūdens, cik tas ir vērtīgs, kas jādara, lai ūdens krājumi uz Zemes neizsīktu.

/skolotāja S.Skripnika/

...........................................

STEM un vides joma / Atbalsts individuālo spēju attīstībai

Mēs iepazīstam pasauli. Mēs runājam par pasaules objektiem: sauszemi, apvārsni, dienu, nakti, mēnesi, gadu, gadalaikiem.

Mēs mācāmies pieņemt pareizus lēmumus par to, kā uzvesties un saģērbties atbilstoši laikapstākļiem.

/skolotāja D.Krjučkova/

...........................................

Multidisciplinārā joma / Logopēda individuālās konsultācijas

/skolas logopēde O.Bojarova/

 .............................................................

Projekta aktivitātes

(2017.-2018. mācību gads un 2018.-2019. mācību gads)

Saules skola / kultūrizglītība un radošo industriju joma

2018./2019. mācību gadā izglītojamo kompetenču attīstību kultūras jomā atbalsta nodarbības "Saules skola". Skolēni vispirms uzzināja par saules nozīmi latviešu kultūrā, izpētīja latviešu tautas dainas par sauli. Lielu interesi raisīja saules zīmju iepazīšana. Skolēniem tika piedāvātas arī muzikālas kompozīcijas par sauli (grupa “Iļģi”).

   Pēc noteiktu zināšanu uzkrāšanas skolēni sāka darboties praktiski- veidot atklātnes, variējot saules zīmju  lietošanu. Izmantojot krāsu salikumus un ģeometriskās saules zīmes aprises, tika panākts estētisks atklātnes efekts, par ko visiem bija liels prieks.

   Otrs nodarbību cikls bija veltīts Latvijas simtgadei. Skolēni veidoja kolāžu par Latviju, izmantojot plēšanas tehniku. Latvijas kolāžā tika attēloti pazīstami Latvijā cilvēki (I.Ziedonis, O.Vācietis, R.Kaupers, R.Vējonis, V.Vīķe - Freiberga u.c.) Šis darbs tika veikts divās kārtās: vispirms tika apzinātas un atrastas tās personības, kuru portretiem  jābūt Latvijas kontūrā. Pēc tam tika spriests, kurā tieši vietā (atbilstoši novadam, no kura personība nāk) Latvijas kontūrā portreti tiks izvietoti.

   Trešais nodarbību cikls (15. - 16. novembrī ) tika veltīts svētku pasākumu sagatavošanai. Tā projekta ietvaros tika iestudēti divi dzejoļi par Latviju lielajam skolas svētku koncertam.    

 

2018.gada  decembrī nodarbības Saules skolā bija veltītas Ziemassvētkiem. Skolēni veidoja dažādus Ziemassvētku dekorus: tautiskus cimdus, dažādu veidu sniegpārsliņas un apsveikuma kartiņas vienotā stilizētā veidā, kur galvenais tēls bija egle un balti, zaļi, melni krāsu salikumi.

   2019.gada janvārī skolēni veidoja sienas kalendāru ozoliņa zīmes veidā. Šajā kalendārā tika atspoguļotas tikai latviešu svinamās dienas un 12 dažādas latvju zīmes, katra no kurām simbolizē kādu mēnesi. Kalendāra centrā tika novietota Saules un Austriņas mandala. Šāds kalendārs ir oriģinālidejas produkts un nekur citur nav sastopams.

   2019.gada februārī nodarbības tika pakārtotas Valentīndienai. Skolēni veidoja valentīnsirsniņas un siržu koku.

 

2017. - 2018. mācību gads

Nodarbības īstenošanas mērķi:

·        attīstīt skolēnu spējas un talantus;

·        nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;

·        nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;

·        sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;

·        veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;

·        nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē.

 Pasākumi, ekskursijas

18.10.2017.   Notika mācību ekskursija uz PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikumu.

25.01.2017.   Notika seminārs 7.-9.kl. skolēniem “Dizaina nozares potenciāls un attīstība”.

Aktivitātes skolā (

·        Skolas telpu noformēšana (5.-9.kl.);

·        Audzēkņu darbu izstāde  „Etnogrāfiskās zīmes” (7.-9.kl.).

Aktivitātes pilsētā

·        SIA „Dautkom” konkurss „Uzzīme savu suni” (5.-6.kl.);

·        Zīmējumu konkurss "Policijas supermašīna" (5., 9. kl.);

·        Daugavpils universitātes  Humanitārās fakultātes konkurss „Ziemassvētku un Jaungada apsveikums!”.  3. vieta - V. Mazaļevskim (7. kl.) un S. Pizānei  (9. kl.); atznības balvas V. Savko (5.kl.), V. Deiko  (8. kl.), N. Ļeonovičai (9. kl.).

Aktivitātes valstī

·        Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkurss „Kas manu tautu dara stipru” (5.,8.kl.);

·        Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde konference TREJDEGSNIS 2017 (5.,8.,9. kl.). 3. vieta - A.Vasiļjevai (6. kl.);

·        „Tatjanas diena”. Tēlotājmākslas konkurss. 1. vieta  - A. Marcinkevičam (9. kl.), 2 . vieta -  V. Savko  (5. kl.), 3. vieta  V. Breļai  (7. kl.),  V. Deiko (8. kl.).

...........................................

Atbalsts individuālo spēju attīstībai /  multidisciplinārā joma

   2018./2019. mācību gadā izglītojamo kompetenču attīstību multidisciplinārā jomā atbalsta nodarbības dabaszinībās 2.klasē.   Mežs mums ir visapkārt. Mežs – mūsu dzimtenes lielākā bagātība. Bet cik daudz par to zinām? Vai steidzīgajā dzīves ritmā protam to novērtēt? Lai atbildētu uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, 2. klases skolēni devās ekskursijā uz mežu.

4.oktobrī nodarbību laikā skolēni uzzināja par koksnes un mežu nozīmi tautsaimniecībā un ikdienas dzīvē, uzrakstīja savus novērojumus. Stāstījums par Latvijas mežiem,  mūsu nacionālo bagātību,  rosināja skolēnos atbildību pret vidi un veicināja izpratni par vērtīgo dabā.

   Lielu interesi izraisīja nodarbības ar nosaukumu „Izgudrojumi un atklājumi”, kuras notika no 14. līdz 18. janvārim . 2.a klases izglītojamie tika iepazīstināti ne tikai ar pasaules pieaugušo svarīgākajiem atklājumiem un izgudrojumiem, bet arī ar tiem, kurus izveidoja paši bērni.

   Skolēni gribēja izgudrot to, ko var izmantot savā klasē. Tā bija spēle „Klasītes” ar reizināšanas darbību. Tagad tie skolēni, kuri  ienāk klasē, lec pa klasītēm un katru reizi labprāt atkārto reizināšanas tabulu.

   Nākamais izgudrojums bija transportieris uz paklāja. Tie, kuri ienāk klasē, seko durvīm, lai durvju un sienas leņķis būtu ne vairāk par 90 grādiem. Tādā veidā vēlreiz var atkārtot leņķu veidu (taisns, plats, šaurs) un neradīt troksni gaitenī.

Katrā sezonā tika ieplānotas ekskursijas uz mežu.  2.a klases skolēniem ir sava mīļākā vieta Stropu mežā. Tur bērnus gaida dažādas aktivitātes, ir iespēja apspriest sezonas izmaiņas dabā, attīstīt savu prasi orientēšanā, izmantojot kompasu un savus vērojumus. Katru reizi jaunie pētnieki savas domas pierakstīja speciālā dienasgrāmatā un veidoja secinājumus.  Dabaszinību stunda brīvajā dabā ļoti patika visiem bērniem!

...........................................

Atbalsts individuālo spēju attīstībai /  multidisciplinārā joma

   Nodarbību mērķis ir iesaistīt skolēnus dažādās radošās aktivitātēs.

Izvērtējums APP projektā par 1.posma norisi

(2017./2018.m.g., 2018./2019.m.g.)

   Notika nodarbības par digitāliem stāstiem. Tās apmeklē skolēni, kuri piedalās starptautiskajos ERASMUS+ projektos.

   Mācīšanās notiek, balstoties uz praktisko darbību. Uzmanība tiek pievērsta tādām prasmēm kā:

-          Radošums;

-          Radošā modelēšana un prognozēšana;

-          Darboties gan komandā, gan individuāli;

-          Atvērtība pārmaiņām, tolerance un lojalitāte;

-          Adekvāts pašvērtējums, ticība saviem spēkiem, savai varēšanai un iespējām gūt panākumus;

-          Ātra adaptācija jaunā, neierastā vidē un situācijas izvērtēšanas prasme.

Izglītojamajiem tika dota iespēja strādāt individuāli, izmantojot jaunas tehnoloģijas.

Darbs tika organizēts tā, lai skolēniem pašiem būtu jāizplāno darba gaita, nepieciešamie materiāli, lai sasniegtu noteikto rezultātu.

   Individuālajā plānā ir paredzēts skolēniem nepieciešamais pielāgojumus ikdienas mācību darbā stundās, pārbaudes darbos un vidē.

    Tika veikts skolēnu kultūras izpratne un izpausmes kompetence, kas ir īpaši nepieciešamas personiskajam piepildījumam un izaugsmei, sociālajai integrācijai, aktīvam pilsoniskumam un nodarbinātībai.

   Tika novadīts sagatavošanās darbs ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektiem „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā”, „Empātija pret iebiedēšanu”, „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni”.

   Skolēni izmantoja fotogrāfijas kā valodu, lai stāstītu savus un saprastu citu stāstus, kā arī modelēja, veidoja video un animācijas. Skolēni secināja, ka lietas ne vienmēr ir tādas, kā izskatās – fotogrāfijas var tikt apstrādātas, parādot dažādus skatpunktus. Viņi iemācījās izprast zīmes un simbolus, kā arī izveidot savu digitālo stāstu.

   Skolēni aktīvāk darbojas un efektīvāk mācās, ja uzzina kaut ko par sevi interesējošu jomu veidā. Teksta vietā viņi redz attēlus, krāsas, skaņu, interaktīvus objektus.

   Tika pielietota eTwinning platforma, kur skolēni vispirms iepazīstas, runā par ikdienas tēmām un salīdzina savas un Eiropas partneru ieražas. Tas ir piemērs, kā skolēniem mācīt un veicināt izpratni par sociālajām un pilsoniskajām prasmēm.

   Mācīšanās projektu ietvaros ir lielisks veids, kā attīstīt dažādas kompetences. Projektos parasti vienlaicīgi tiek attīstītas vairākas starpdisciplināras kompetences – kritiskā domāšana, radošums, iniciatīva, problēmu risināšana, risku izvērtēšana, lēmumu pieņemšana un konstruktīva emociju vadīšana.

  2018. / 2019. mācību gads

   Tika novadītas nodarbības par digitāliem stāstiem. Veidojot stāstus ar skolotāja palīdzību, skolēni ir guvuši priekšstatu par inovatīvām metodēm prezentāciju veidošanā. Iegūtās zināšanas palīdzēja veicināt skolēnu patstāvību mācību procesā, viņu radošumu, jaunu ideju uztveršanu un pozitīvu noskaņojumu darbībā.

   Skolēni veiksmīgi izveidoja digitālus stāstus “Diena manā dzīvē”, ievērojot stāsta elementus (ideju, dizainu, skaņu). Daži stāstījumi tika prezentēti Turcijā, ERASMUS+ projekta “The Snapshots of myself on the European Canvas” ietvaros.  Digitālo stāstu izmantošana nodarbībās veicināja skolēnu komunikāciju un sadarbības iemaņas, virzot viņus uz kopīgu mācību vielas apgūšanu.

...........................................

Diskusiju klubs / valodas joma

      Lasīšana ir viena no nozīmīgākajām kompetencēm, kas nodrošina iespēju iegūt izglītību.  Grāmatu lasīšana pilnveido personību, sekmējot lasītāja pasaules izpratni, veicinot kritisko un radošo domāšanu, papildinot zināšanas, sekmējot atbildīgas personības veidošanos. Būtiski ir veidot motivētu un ieinteresētu lasītāju ar stabilu ieradumu un nepieciešamību lasīt, jo lasīšana bagātina lasītāja emocionālo pasauli un personisko pieredzi, attīsta radošumu un iztēli. Lasītprasme, ieinteresētība, aizrautība un vēlme darboties ir pamats sasniegumiem arī citās dzīves jomās.

     Mērķis: attīstīt izglītojamo literārās intereses, veidot pozitīvu attieksmi pret folkloras sacerējumu un literāru darbu lasīšanu, bagātināt skolēnu lasītāja pieredzi un veicināt radošumu.  

Izvērtējums APP projektā par 1.posma norisi

(2017./2018.m.g., 2018./2019.m.g.)

    Lai nodrošinātu individuālo pieeju projekta ietvaros, darba plāna sastādīšanas laikā ņemtas vērā izglītojamo vecuma īpatnības,  individuālās intereses, spējas un grūtības (stiprās un vājās puses), vajadzības. Diskusiju nodarbībās īpaša uzmanība pievērsta individuālajai pieejai, jo izglītojamiem jāuzstājās publikas priekšā, lai argumentētu savas domas un attieksmi pret grāmatu vai tēmu. Tiek vērtēts katra skolēna individuālais sasniegums, tiek apspriesti individuālie viedokļi, domas, attieksmes, prioritātes konkrētai grāmatai, tēmai vai nozarei.

   Populārākā mācību organizācijas darba forma bija diskusija. Par pamatu diskusijai, lai attīstītu izglītojamo runāšanas prasmes, kritisko domāšanu, spēju argumentēt, kā arī veidot pozitīvu attieksmi pret literāro darbu lasīšanu, paplašinātu izglītojamo redzesloku un veicinātu radošumu,  izmantojām arī citas darba formas: turnīrus, viktorīnas, spēles, tikšanās ar populāriem cilvēkiem,  lasīšanas konferences, radošās darbnīcas.

   Nodarbībās notiek gatavošanās diskusijām, sarunām un tematiskajiem turnīriem. Apspriežot izlasītas grāmatas, rakstniekus, valstis, pētot un mācoties izteikt viedokli par to, kas skolēnus interesē un uztrauc, tika veiksmīgi organizēti šādi pasākumi:

·         “Lasītāja konference”. Lai noskaidrotu labākās grāmatas no Bērnu žūrijas grāmatu kolekcijas un ierindotu tās pirmajā, otrajā un trešajā vietā, notika diskusija starp izglītojamiem un skolotājiem. (17.01.2018.);

·         Diskusija un pārruna par tēmu “Ar ko var nodarboties jaunieši?” tiekoties ar daugavpilieti- dzejnieci un muzikanti Mariju Gerbrederi. (19.09.2018.).

  Nodarbību gaitā skolēni mācījās sadarboties un izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem palīdzēja  iesaistīties tiem izglītojamiem, kuru sasniegumi bija zemāki. Atsevišķos gadījumos bija redzams, ka skolēniem ar īpašām vajadzībām bija pat labākas zināšanas un spējas aktīvāk piedalīties diskusijās nekā pārējiem.

 2018. / 2019. mācību gads

     11. septembrī DZEJAS DIENAS ietvaros skolēni piedalījās pasākumā “Piemiņas brīdis pie Raiņa tēva kapa vietas” Daugavpils Luterāņu kapos. 19. septembrī  skolēni iepazinās ar Daugavpils jauno dzejnieci Mariju Gerbrederi. Novembrī skolēni izteica vēlēšanos noformēt instalāciju, veltīto Latvijas Republikas simtgadei. Bērni sacerēja piecrindes par Latviju un skaisti noformēja instalāciju ar pašsacerētiem dzejoļiem.

Jaunajā mācību gadā projekta dalībnieki iesaistījās lasīšanas programmā "Bērnu žūrija 2018". Izglītojamie iepazinās ar jauno grāmatu kolekciju un izlasīja latviešu mākslinieka - rakstnieka T.Kalninska grāmatu "Zaķa Garauša laimes zeme", P.Brūvera dzejas izlasi "Brūveri brūvē", igauņu rakstnieces T.Selli grāmatu "Mia ir priecīgā". Skolēnus iespaidoja A.Lindgrēnes slavenā grāmata "Ronja-laupītāju meita", H.Eversona mūsdienīgā grāmata "Brūne".  Nodarbību laikā tika organizēts skaļās lasīšanas konkurss. 12.decembrī trīs uzvarētāji piedalījās Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensībā 1.kārtā skolā.

19.decembrī skolēni izveidoja atklātnes ar Ziemassvētku novēlējumiem un uzdāvināja katram projekta dalībniekam.

2017. / 2018. mācību gads

 Nodarbības laikā tika nodrošināta skolēnu mērķtiecīga sadarbība radošajā atmosfērā. Mācību gada laikā izglītojamie iepazinās ar "Bērnu žūrijas 2017" grāmatu kolekciju. Lasīja, apsprieda, pildīja dažādus uzdevumus, zīmēja ilustrācijas. Izglītojamie izlasīja Anites Kreituses grāmatu “Puika, kas zīmēja kaķus”, iespaidojās no pasakas sižeta un vēlējās uzzīmēt skaistas ilustrācijas.  Skolēni lasīja mūsdienīgus dzejoļus no Ievas Samauskas dzejoļu krājuma “Skaļā klase” mūzikas pavadījumā. Izglītojamiem pēc Anetes Mīrsvas grāmatas “Samsona ceļojums” izlasīšanas tika piedāvāta informācija par dzīvniekiem, kuriem tika uzstādīti pieminekļi. Bērnus iespaidoja dzīvnieku gudrība un varonība.

    

...........................................

Mācies palīdzēt / sporta joma (veselīga dzīvesveida joma)

Galvenās tēmas, ar kurām skolēni iepazinās:

-          veselība – izglītojamie apzinājās veselīga dzīvesveida nozīmi, noskaidroja, kāpēc jārūpējas par veselību;

-          drošība – skolēni iepazinās ar piesardzību ikdienā,  uzzināja, kā uzvesties ekstremālās situācijās, mācījās, ko darīt, lai izvairītos no bīstamām situācijām, atrodoties mājās, ārā, dabā, kā arī mācījās izprast pašam sevi, uzveikt stresa situācijas, pārvarēt krīzes momentus, iekšējos konfliktus;

-          nelaimes gadījums – skolēniem bija iespēja iepazīties ar terminu - nelaimes gadījums, ar apstākļiem, kādos pastāv paaugstināts risks ciest nelaimes gadījumos, viņi mācījās novērtēt nelaimes gadījuma nopietnību un prast sniegt pirmo palīdzību.

Skolēniem bija arī iespēja apmeklēt iestādes, kur varēja iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes veselības un drošības jomās, ka arī tikties ar uzaicinātiem speciālistiem skolā.

Izvērtējums APP projektā par 1.posma norisi

(2017./2018.m.g., 2018./2019.m.g.)

      APP projekta ”Mācies palīdzēt” sporta (t.sk. veselīga dzīvesveida) jomas ietvaros notika individuālās praktiskās nodarbības, kurās skolēni mācījās pareizi pārsiet brūci, atšķirt antiseptiskos līdzekļus, mācījās brūču veidus un arī to, kā pareizi sniegt palīdzību, ievērojot brūces veidu. Liela uzmanība bija pievērsta skolēnu darbam grupās, skolēni piedalījās situatīvajās spēlēs, kurās mācījās sniegt palīdzību cietušajiem nelaimes gadījumos.

   Kā populārākās mācību organizācijas darba formas ir vērts atzīmēt mācību ekskursijas, tikšanās ar speciālistiem, pārrunas, diskusijas, filmu noskatīšanos un to apspriešanu. Lielāka uzmanība tika pievērsta praktiskajām nodarbībām, kuru pamatā bija informācijas iegūšana. Praktiskās darbnīcas radīja iespēju trenēt pirmās palīdzības iemaņas. Skolēni ar interesi strādāja grupās, individuāli mācījās pareizi un ātri apstrādāt brūces, rīkoties ekstremālajās situācijās, pareizi veikt sirds masāžu utt.

   Par vienu no labās prakses piemēriem varu minēt mācību ekskursiju uz Neatliekamās  Medicīniskās palīdzības dienestu, kur skolēniem bija iespēja klātienē vērot un noskaidrot, kā norit šī dienesta brigāžu ikdienas dežūra. Ikvienam bija arī iespēja iekāpt operatīvajā transportlīdzeklī un aplūkot tā specifisko aprīkojumu, ar kuru mediķi glābj cilvēku dzīvības, kā arī izjautāt mediķus par viņu darbu. Tāpat katrs interesents varēja pārbaudīt savas prasmes vai iemācīties veikt atdzīvināšanas pasākumus cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās uz speciāla manekena. Pēc mācību ekskursijas izglītojamie diskutēja par jauno pieredzi, kas bija iegūta mācību ekskursijas laikā.

   Ļoti vērtīgu pieredzi izglītojamie ieguva novembrī, kad skolā rīkojām nodarbību, pieaicinot Jaunsardzes centra Latgales novada daļas instruktoru Jāni Dārziņu. Izmantojot manekenu (lelli) skolēniem bija iespēja iemācīties sniegt palīdzību nelaimes gadījumos cietušajiem cilvēkiem. Skolēniem bija iespēja apzināties, ka iegūtās zināšanas ir ļoti svarīgas un dzīvē noderīgas.

   Projekts sniedz lielu palīdzību, gatavojot bērnus dzīvei. Kā pierādījums tam ir bērnu ieinteresētība nodarbībās projekta ietvaros, viņiem patīk praktiski darboties, aktīvi iesaistīties diskusijās, attīstot sadarbības prasmes un iemaņas, iegūstot dzīvei nepieciešamās zināšanas.

2018. / 2019. mācību gads

   3. aprīlī Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika pasākums, veltīts Pasaules Veselības dienai (7. aprīlis). Konkursā bija paredzēts pievērst izglītojamo uzmanību veselības aspektiem, kas saistīti ar pusaudžu dzīves ikdienu.

   Konkursa uzdevumi: iemācīt izprast fiziski un garīgi veselas un profesionālas personības attīstības priekšnoteikumus; iemācīt priecāties par dzīvi un savām prasmēm; paaugstināt pusaudžu zināšanas par faktoriem, kas nosaka veselību; pievērst jauniešu uzmanību dažāda veida sīkumiem saistībā ar nākamās profesijas izvēli; veicināt pusaudžu pašcieņu un motivāciju pieņemt veselībai pozitīvus lēmumus; pastāstīt jauniešiem par anatomijas, fizioloģijas un higiēnas zināšanām; sākt domāt par karjeru jau tagad .

   Maratons notika pa  darba stacijām, kurās tika piedāvāts izpildīt radošus un praktiskus uzdevumus. Pasākumu organizēja un atbalstīja dažādas pašvaldības organizācijas: Daugavpils Universitātes Veselības Veicināšanas Centrs, Daugavpils Medicīnas koledža, Pašvaldības policija, Latvijas Sarkanais Krusts, DPIP karjeras konsultante, bērnu tiesību aizsardzības speciāliste, Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola.

  Veselības maratonā piedalījās 8.a klases skolēni Viktorija Kozlova, Jeļizaveta Vjugina, Rihards Prikulis-Pastars, Kristīne Maļčeva, Viktorija Breļa.

  

 

 

 

   21. februārī notika tikšanās ar Jaunatnes departamenta vadītāju Ņikitu Aļeksejevu, kurš ir organizācijas „Sarkanais Krusts” aktīvais dalībnieks. Ņikita dalījās savā pieredzē, stāstīja, cik svarīgi ir savlaicīgi sniegt palīdzību cilvēkam, kurš ir nonācis nelaimē, kā arī veikt kopā ar skolēniem praktiskās nodarbības. Viena no biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” darbības jomām ir pirmās palīdzības apmācību organizēšana. Tās mērķis ir nodrošināt Latvijas iedzīvotāju gatavību reaģēt veselībai kritiskās situācijās, pielāgojot pirmās palīdzības kursus konkrēto grupu vajadzībām un nodrošinot apmācības visā valstī. Daudzi no mums kādreiz ir bijuši situācijā, kad neprasme sniegt pirmo palīdzību varēja ietekmēt dzīvību. Skolēni labi saprata, ka ir jāprot sniegt pirmo palīdzību, un bija aktīvi un ieinteresēti jauno zināšanu apguvē. 

 

   22. novembrī mūsu skolā ciemos bija LR Aizsardzības ministrijas (AM) Jaunsardzes centra Latgales novada daļas instruktors - pasniedzējs Jānis Dārziņš. Viņš novadīja preventīvu pasākumu, lai iepazīstinātu skolēnus ar kustības "Jaunsardze" funkcijām, mērķiem un uzdevumiem, arī kā ārpusskolas aktivitāti, aktualizēja jautājumus par fizisko veselību.

   Katru gadu Latvijā nelaimes gadījumos gūst savainojumus tūkstošiem cilvēku un simtiem cilvēku zaudē dzīvību. Ikviens no mums var kļūt par cietušo, aculiecinieku un pirmās palīdzības sniedzēju, tādēļ ir ļoti nozīmīgi apgūt pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, lai prastu palīdzēt sev un nelaimē nokļuvušajiem. Viena no Jaunsardzes centra  darbības jomām ir pirmās palīdzības apmācību organizēšana. Tās mērķis ir nodrošināt Latvijas iedzīvotāju gatavību reaģēt veselībai kritiskās situācijās, pielāgojot pirmās palīdzības kursus konkrēto grupu vajadzībām un nodrošinot apmācības visā valstī. 

2017. / 2018. mācību gads

   26. aprīlī projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  (APP) Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Mācies palīdzēt” dalībnieki apmeklēja vēsturisko ekspozīciju Daugavpils Medicīnas koledžā. Pasākumā piedalījās 6.a klases skolēni Aigars Aniskovičs, Marija Deiko, Arina Dmitrijeva, Eva Feldberga, Viktorija Jasjukeviča, Liana Tavkiņa, Anastasija Vasiļjeva; 7.a klases skolēni Viktorija Breļa, Viktoria Kozlova, Jeļizaveta Vjugina, Sofija Nazarova un 8.a klases skolnieces Katrina Marija Persina, Jana Zaiceva.

 

   Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mērķis ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests organizē un nodrošina efektīvu, savlaicīgu un kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā un ārkārtas situācijās visā Latvijā.

   29. septembrī mūsu skolas 5. - 9. klases skolēni apmeklēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Apmeklējuma laikā skolēniem bija iespēja klātienē vērot un noskaidrot, kā norit Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu ikdienas dežūra, kā brigādes saņem izsaukumus un kā operatīvi spēj uz tiem reaģēt, lai palīdzētu pacientiem vai smagi cietušajiem. Ikvienam bija iespēja arī iekāpt neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvajā transportlīdzeklī un aplūkot tā specifisko aprīkojumu, ar kādu mediķi glābj cilvēku dzīvības, kā arī izjautāt mediķus par viņu darbu. Tāpat katrs interesents varēja pārbaudīt savas prasmes vai iemācīties veikt atdzīvināšanas pasākumus uz speciāla manekena cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās.

 

...........................................

Sportosim / sporta joma

   Sports un veselīgs dzīvesveids  2. - 6. klases izglītojamiem.

   Mērķi:    -  veidot interesi par piedalīšanos fiziskajās aktivitātēs, vingrojumos, kustību rotaļās;

-  attīstīt fiziskās īpašības;

-  radīt apstākļus patstāvīgai skolēnu kustību attīstīšanai.

   Pasākumi: sporta nodarbības, sacensības skolā un ārpus skolas. 

...........................................

Atbalsts individuālo spēju attīstībai /  STEM un vides joma

Mērķis: attīstīt individuālās spējas, mācoties dabas procesus un to likumsakarības.

2018. / 2019. mācību gads

  Galvenās tēmas, ar kurām skolēni iepazinās: dabas parādības, dzīvnieki un augi, mežs, ūdens, gadalaiki, veselīgs dzīvesveids, vielas ap mums.

Nodarbībās bērni bieži spēlē dažādas galda spēles. Tas palīdz bērniem attīstīt dažādas sociālās prasmes:

- kā sadarboties ar citiem cilvēkiem;

- kā izprast morāles normas un būt godīgam pret citiem;

- labu uzvedību saziņā ar citiem.

 Viena no svarīgākajām prasmēm, ko veido galda spēles, ir spēja sekot noteiktām instrukcijām un nosacījumiem. Galda spēles attīsta arī dažādas intelektuālās spējas:

- loģisko un kritisko domāšanu;

- koncentrēšanās spēju;

- plānošanas prasmes;

- sīko motoriku.

  Āra nodarbības sniedz  bērniem  iespēju vērot un pētīt dabu, kā arī pozitīvi ietekmē bērnu veselību. Atrašanās brīvajā dabā veicina sadarbības un komunikācijas iemaņas, un skolēniem veidojas saudzīgāka attieksme pret apkārtējo vidi.

2017. / 2018. mācību gads

...........................................

Individuālās nodarbības ar psihologu / multidisciplinārā joma

 Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Izvērtējums APP projektā par 1.posma norisi

(2017./2018.m.g., 2018./2019.m.g.)

   Nodarbības ar psihologu notika individuālu konsultāciju veidā. Konsultāciju laikā tika izpētītas izglītojamo spējas un vajadzības, izglītojamajiem tika sniegta iespēja attīstīties saskaņā ar viņu individuālajām psihiskajām īpatnībām atbilstoši viņu spējām, prasmēm un interesēm.

   Konsultācijās tika izmantotas šādas darba formas:

Situāciju analīze: nodarbības ar pasakas, mākslas un smilšu terapijas elementiem, kur tika nodrošināta radoša pieeja, tika veicināta domāšana, iegūtās informācijas analīze, salīdzināšana ar savu personisko pieredzi un pielietošana praksē. Mērķis – veicināt domāšanas un vērtēšanas (pašvērtēšanas) iemaņu attīstību, pilnveidot prasmi loģiski sakārtot savas domas, tās formulēt un argumentēt.

   Komandu darbs, diskusijas, kuru mērķis ir veicināt produktīvas sadarbības iemaņu attīstību, kas ietver: spēju uzklausīt un saprast citu cilvēku viedokļus, saprast savu un citu cilvēku emocionālo stāvokli.

Spēles, kuru laikā izglītojamie mācās sadarboties, ievērot noteikumus, sasniegt izvirzīto mērķi.

Lomu spēles, kas palīdz skolēniem „nonākt” reālās dzīves situācijās, meklēt aktuālu problēmu risinājumus.

Sākumskolas izglītojamajam, kuram ir grūtības matemātikas un valodu apguvē, tika veikta intelektuālo spēju izpēte. Pēc spēju izpētes, izglītojamajam tika nodrošinātas individuālās konsultācijas, radošās nodarbības „Veiklās rociņas,” kurās viņš varētu izmantot savas vizuāli telpiskās uztveres un domāšanas spējas. Lai mazinātu uzmanības pārslēgšanu un veicinātu uzmanības koncentrāciju un ilglaicīgu atmiņu, tika nodrošinātas sporta nodarbības un psihisko procesu attīstošās nodarbības. Pēc mēneša bija vērojami uzlabojumi.

   Individuālā pieeja, psihologa un izglītojamā savstarpēja mijiedarbība un līdzdarbošanās dod iespēju attīstīt izglītojamo kognitīvās spējas, domāšanas procesus, emocionālo un sociālo intelektu.

2017. / 2018. mācību gads

Gada laikā ar skolēniem tika novadītas individuālas konsultācijas par dažādām tēmām. Visaktuālākās konsultāciju tēmas bija mācību grūtības saistībā ar skolēna izziņas spēju īpatnībām un savstarpējo attiecību veidošanas ar vienaudžiem problēmas. Liela uzmanība tika pievērsta 1. klašu skolēnu adaptācijas procesam skolā. Izglītojamiem tika sniegts psiholoģisks un emocionālais atbalsts, lai adaptācijas process noritētu vieglāk un ātrāk, lai neveidotos negatīvas emocijas pret skolu, klasesbiedriem, skolotājiem.

Tika novadītas grupas konsultācijas. Konsultāciju tēmas bija savstarpējo attiecību veidošana (tajā skaitā konfliktsituāciju risināšana), sava emocionālā stāvokļa apzināšanās, emocionālā izlādēšanās un kognitīvo spēju attīstīšana.

 

...........................................

Individuālas konsultācijas ar izglītojamajiem, kuriem ir uzvedības traucējumi / multidisciplinārā joma (no 01. 01. 2018.)

Mērķis: Palīdzēt skolēniem, kuriem ir uzvedības traucējumi, kā arī nodrošināt pārējiem izglītojamajiem drošu vidi izglītības iestādē, sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem, vecākiem un atbalsta personālu. Izvērtēt skolēnu uzvedības traucējumu cēloņus un rast iespējami labāko risinājumu to korekcijai.

...........................................

Tautas dejas / sporta joma (veselīga dzīvesveida joma)

 

    Nodarbību mērķis ir veidot prasmi ritmiski  izpildīt latviešu tautas deju pamatkustības.

Izvērtējums APP projektā par 1.posma norisi

(2017./2018.m.g., 2018./2019.m.g.)

   Lielākai daļai skolēnu, kas piedalās tautas deju pulciņā, mācību sasniegumi ir tikai pietiekami. Tādēļ, lai motivētu skolēnus darboties citās jomās, kā arī pierādītu, ka viņi var attīstīties radoši, pulciņā tika pieņemti visi interesenti. Lai katram cilvēka tipam – audiāliķim, kinestētiķim, vizuāliķim – būtu interesanti darboties, teorētiskās nodarbības tika apvienotas ar praktiskajām.

   Nodarbība, kurā apvienojas teorētisko zināšanu apguve caur praktiskiem vingrinājumiem un paveiktā analīzi, izvērtējumu: ritma vingrinājumi, ritma un muzikālās rotaļas un rotaļdejas, vingrošanas tipa vingrinājumi, improvizācija, pārrunas, deju iestudēšana, deju ierakstu skatīšanās.

Tautas deju pulciņa nodarbības deva iespēju papildus nodarboties ar bērniem – vingrināt tos apgūt dejas soļus, mācīt latviešu tautas dejas, tādējādi gan veicinot to fiziskā stāvokļa uzlabošanos, gan dejas kā nacionālās kultūras vērtības saglabāšanos.

   Izkopa dzirdes, redzes, kustību un citu uztveres spēju koordinēšanas prasmes un ķermeņa plastiku. Attīstīja ritma izjūtu, mūzikas rakstura izpratni un spēju to attēlot kustībās, kustību koordināciju un orientēšanos telpā.

   Pakāpeniski tika pārvarētas bailes no publiskās uzstāšanās: mazos klašu grupu pasākumos (Valentīndiena un Ziemsvētku pasākums sākumskolā), skolas pasākumos ( Zinību diena, Pēdējā zvana svētki), kā arī pilsētas pasākumos ( Valodu dienas).

   Pats grūtākais bija pārliecināt skolēnus, ka deja ir smags darbs. Uzstāšanās pasākumos ir tikai skaists gala rezultāts.

2018. / 2019. mācību gads

   2018./2019. mācību gadā izglītojamo kompetenču attīstību sporta (t.sk., veselīga dzīvesveida) jomā atbalsta nodarbības „Tautas dejas”. Mēs turpinām pilnveidot tautas deju pamatkustības un māksliniecisko sniegumu, piedaloties dažādos pasākumos un koncertos.

   1.semestra laikā izglītojamie deju prasmi demonstrēja vairākos pasākumos skolā – 3.septembrī Zinību dienas pasākumā, 16.novembra svinīgā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas simtgadei, kā arī Ziemassvētku eglītē sākumskolā 21.decembrī.

   Ārpus skolas bērni savu māku dejot rādīja Eiropas valodu dienu 2018 „Valodu karuselis” pasākumā „Kopā valodu daudzveidībā”, kas notika Daugavpils 13.vidusskolā 28.septembrī.

2017. / 2018. mācību gads

 

  Nodarbību laikā sākumskolas skolēni apgūst latviešu etnogrāfisko deju vienkāršākos pamatelementus, izmantojot rotaļdejas un etnogrāfiskās dejas, kā arī bērniem ir iespēja attīstīt un pilnveidot dejošanas māku, attīstīt ritma izjūtu, mūzikas rakstura izpratni,  spēju attēlot to kustībās, kustību koordināciju un orientēšanos telpā un uz skatuves.

...........................................

Programmēšana / STEM un vides joma

Skolas informātikas mācību programmā programmēšanas pamatu apgūšanai stundas nav paredzētas. Skolēni, kuriem ir interese par programmēšanu, ar tās pamatiem var iepazīties, pateicoties APP. Programmēšanas nodarbību ietvaros izglītojamajiem tiek sniegtas iespējas apgūt programmēšanas pamatus. Sekmīgākie un spējīgākie izglītojamie var piedalīties arī informātikas olimpiādēs.

...........................................

Konstruēšana / STEM un vides joma

  Nodarbības apmeklēja 1. - 4. klašu skolēni. Izglītojamie ieguva pamatprasmes modelēšanā un konstruēšanā, mācījās veidot darbus no papīra, koka, stieples, auduma. Bērni izpildīja kombinētus radošos darbus no dažādiem materiāliem. Skolēni ar interesi iesaistījās darbā, radošie darbi tika izmantoti skolas un klašu noformēšanai.

Gatavojamies svētkiem. Dāvanu iepakojuma veidošana un telpu dekorēšana.

...........................................

Dabas stūrītis / STEM un vides joma

- Kas ir šī lielā grāmata? - jautāja mazais princis. -Ko jūs še darāt?

- Es esmu ģeogrāfs, - atbildēja vecais kungs.

- Kas tas  ir - ģeogrāfs?

- Tas ir zinātnieks, kas zina, kur atrodas jūras, upes, pilsētas, kalni un tuksneši.

- Tas ir ļoti interesanti, - sacīja mazais princis. -Tā beidzot patiesi ir īsta profesija!

- Un viņš pārlaida skatienu ģeogrāfa planētai. Viņš vēl nekad nebija redzējis tik diženu planētu. - Jūsu planēta ir ļoti skaista. Vai še ir okeāni?

- To es nevaru zināt, - sacīja ģeogrāfs.

- Ā! - Mazais princis bija vīlies. - Un kalni?

- To es nevaru zināt, - atteica ģeogrāfs.

 - Un pilsētas un upes, un tuksneši?

- Arī to es nevaru zināt, - atteica ģeogrāfs.

 - Bet jūs taču esat ģeogrāfs!

- Tas tiesa, - sacīja ģeogrāfs, - bet es neesmu pētnieks. Man ļoti vajadzīgi pētnieki.

  / Antuāns de Sent-Ekziperī  “Mazais princis”/

 Nodarbību cikla moto: Nesēdi un negarlaikojies, pētīt dabu – tas ir interesanti!

  Projekta ietvaros ikviens izglītojamais ir pētnieks. Skolēni meklē, pēta, atlasa nepieciešamo informāciju dažādos avotos, zīmē, veido spēles, maketus, veido rokdarbus, papildina savas zināšanas par pētāmajām problēmām, attīsta pētnieciskās prasmes un prasmes pielietot praktiski iegūtās teorētiskās zināšanas.

Izvērtējums APP projektā par 1.posma norisi

(2017./2018.m.g., 2018./2019.m.g.)

 Nodarbībās tika sniegts atbalsts izglītojamajiem mācībās, ievērojot viņu intereses, spējas, talantus, grūtības un individuālās īpatnības. Izglītojamie paši izvēlējās tēmas, kuras tika pētītas. Īpaša uzmanība bija pievērsta praktiskai pieejai un intereses veicināšanai.

   Projekta pamatā ir iekļaujošās izglītības modelis – gan individuāla pieeja atbilstoši skolēnu iespējām un vajadzībām, gan mācīšanās darboties grupā, sadarboties, komunicēt, palīdzēt saviem klasesbiedriem. Nodarbībās  tika izmantotas  tādas darba organizācijas formas, kas zināšanas saista ar praksi, rada emocionālu līdzpārdzīvojumu, līdz ar to – arī skolēnu interesi.

   Darba formas:

-Darbs ar tekstu  ( izglītojamie vāc informāciju, izmantojot dažādus informācijas resursus , rezultātus apkopo rakstveidā, tos prezentē).

-Diskusija (pedagogs piedāvā apspriešanai kādu tematu. Izglītojamie iesaistās sarunā, argumentēti aizstāvot savu viedokli).

-IT  izmantošana (pedagogs rosina izglītojamos izmantot datoru).

-Individuāls patstāvīgais darbs (izglītojamie patstāvīgi veic konkrētu uzdevumu klasē vai dabā). 

-Grupu darbs (izglītojamie sadalās pāros vai grupās, katram grupas dalībniekam ir sava loma noteiktas problēmas kopīgai risināšanai, kopīga uzdevuma veikšanai).

-Mācību ekskursija (izglītojamie veic vērojumus dabā).

-Praktiskais darbs (izglītojamie veic dažādus praktiskos uzdevumus, izgatavo noteiktus objektus vai to detaļas).

-Spēle.

-         Radošie darbi (sēnes no ģipša).

-         Makets “Saules sistēma”.

-         Spēle “Sēnes”.

   Izglītojamajiem ir iespēja pēc stundām apmeklēt  nodarbības pēc pašu vēlēšanās, kurās ir iespēja padziļināt savas zināšanas, patstāvīgi meklējot informāciju, darbojoties praktiski. Par to nebūs jāsaņem atzīme, tāpēc var justies brīvi.

...........................................

Eksperimentu skola / STEM un vides joma

      Eksperimentu skolas moto:  Zini! Domā! Dari to!

“Eksperimentu skola” ir pētniecības nodarbības, kas veicina skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm un piedāvā skolēniem alternatīvu, mērķtiecīgu, padziļinātu mācīšanos, eksperimentējot, pētot, atklājot, veidojot, papildinot zināšanas un prasmes, saskatot kopīgo un atšķirīgo. Īpaša uzmanība nodarbībās tiek veltīta arī komunikācijas, domāšanas, sadarbības un radošo prasmju attīstīšanai.

Nodarbībās skolēniem ir iespēja:

• veikt aizraujošus eksperimentus, pētīt dabā un laboratorijā;

• attīstīt pētnieciskās un domāšanas prasmes un prasmes pielietot praktiski teorētiskās zināšanas;

• risināt problēmsituācijas, meklēt atbildes uz nodarbībā uzdoto jautājumu;

• attīstīt radošumu, paradīt daudz un dažādu ideju, izvērtēt to, nebaidīties kļūdīties,

• mācīties dažādi lūkoties uz risināmo jautājumu, izvērtēt savu ideju un to uzlabot.

2018. / 2019. mācību gads

   Novembrī visā valstī un arī mūsu skolā svinēja Latvijas 100 gadu jubileju. “Eksperimentu skola” sagatavoja  savu dāvanu Latvijai – gobelēnu.  Skolēni apzinās savu piederību Latvijai, saprot, ka ikviens no mums var kaut ko uzdāvināt savai Latvijai svētkos, pilnveidojot un attīstot savas radošās spējas.

2017. / 2018. mācību gads

Skolēni prot patstāvīgi izplānot parastus eksperimentus ar pārtikas produktiem.

Eksperimenti ar pārtikas produktiem (01. - 08.11. 2017.)

Daugavpils sikspārņu centra apmeklējuma laikā (25.10.2017.) skolēni iepazinās ar sikspārņiem veltītu ekspozīciju Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārtos. Apskatīja sikspārņu būrīšus, pastmarku ar sikspārņiem kolekciju, mākslas darbus ar attēlotiem sikspārņiem, iepazinās ar sikspārņu dzīves veidu un apkārtējo vidi.

 

...........................................

Ekskursijas

  14.septembrī skaistā rudens dienā 3.a klases izglītojamie devās ekskursijā uz Raznas Nacionālo parku.

Rāznas nacionālais parks  ir jaunākais un otrs lielākais no četriem Latvijas nacionālajiem parkiem.  Rāznas ezers ūdens tilpuma ziņā ir lielākais Latvijā un nereti tiek dēvēts arī par Latgales jūru. Te sastopama Latvijas ezeriem tik neraksturīgā oļainā piekraste. Rāzna ir viens no ezeriem, kurā mīt laša radinieki – sīga, repsis un sniedze. Parkam ir raksturīga liela putnu daudzveidība, šeit sastopamas arī visas Latvijas dabai raksturīgās zīdītājdzīvnieku sugas.

   Ekskursijas ietvaros skolēni apmeklēja Dabas izglītības centru "Razna", kur iepazinās ar interaktīvo ekspozīciju par Rāznas nacionālā parka dabas vērtībām, dabas lieguma zonām, ezeru un mežu bagātībām. 

  Bija pastaiga pa Akmeņu taku, kur varēja apskatīt Plakano akmeni, Āža muguru.  Skolēni apskatīja Mākoņkalnu, Volkenbergas pils - vienas no vissenākajām Livonijas ordeņa pilīm Latgalē - mūri. Bērniem pavērās burvīgs  skats no Mākoņkalna uz Rāznas ezeru un meža masīvu.

 

5. jūnijā 4. - 5. klašu izglītojamie apmeklēja Bebrenes pagasta tūrisma objektus.

Ekskursijas sākumā skolēni apmeklēja Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu, kur iepazinās ar veterinārārsta asistenta profesiju. Vidusskolai pieder arī Bebrenes muižas pils (māja celta 1896. gadā pēc itāļu izcelsmes arhitekta L. J. L. Markoni (1834-1919) projekta franču neorenesanses stilā). Muižas kompleksā ietilpst pils vārti, muižas pārvaldnieka māja, virtuves ēka, namiņš virs pagraba, dzirnavas un zirgu staļļi. Skaists skats no muižas paveras uz Bebrenes Romas katoļu baznīcu, kas ir arhitektūras piemineklis un ietilpst grāfa Plātera–Zīberga muižas un baznīcas ansamblī. Skolēniem ļoti patika dzirnavu ēka (1836) ar  kultūrvēsturisko priekšmetu, lauksaimniecības un antīkās tehnikas kolekciju eksponātiem.

Ekskursijas noslēguma objekts bija dabas parks "Dvietes paliene" (viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. Unikāla, pasaules mēroga nozīmes migrējošo putnu pulcēšanās un ligzdošanas vieta ar putnu vērošanas torni).  Šajā plašajā teritorijā bija apskatāmi savvaļas šķirnes zirgi (Konik Polsky).

Dvietes senleja ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā – pirmie iedzīvotāji te ienākuši jau ledus laikmeta beigās. Šī teritorija ir nozīmīga arī ar arheoloģiskajiem pieminekļiem, te atklātas akmens laikmeta apmetnes, vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku apmetņu vietas, agrā dzelzs laikmeta pilskalni un vēlā dzelzs laikmeta senkapi. Skolēni apmeklēja “Gulbju” māju – nelielu muzeju, kur savākti dažādi Dvietes apkaimē atrasti priekšmeti. Bērniem bija iespēja apskatīt akmens laikmeta un dzelzs laikmeta priekšmetus, kā arī paturēt tos rokās. Tika apmeklēta arī “Bebra māja”, kur skolēni varēja aplūkot visu, kas saistīts ar bebriem. Bija arī iespēja iegādāties dažādus amatnieku suvenīrus.  

 

Zinātnes centrs AHHAA (Tartu, Igaunija) ir Baltijas valstīs lielākais centrs, kas aizraujošā veidā iepazīstina ar zinātni un tehnoloģijām. Šobrīd AHHAA piedāvā iespēju apmeklēt  arī planetāriju, darbnīcas un zinātnes tēatrus. AHHAA pasākumus ir apmeklējuši vairāk nekā 2 miljoni cilvēku. Arī Daugavpils 11. pamatskolas 6., 8. un 9. klases skolēni  02.06.2018. projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās apmeklēt AHHAA centru, lai pavadītu aizraujošu un piedzīvojumu pilnu dienu.

AHHAA piedāvā 50 interaktīvus objektus zem viena jumta: lielākā daļa izstāžu veidotas pēc metodes "rokas klāt", tāpēc mums bija iespēja pašiem visu sajust un izmēģināt. Mēs apskatījām milzīgu enerģijas mašīnu jeb Ņūtona ābeli, novirzījām ūdens plūsmu, braucām ar riteni pa virvi, kas pārvilkta pāri telpai... Vērojām krāšņo dzīvi ūdens pasaulē 6000 litru akvārijā ar Sarkanās jūras koraļļiem un zivīm.

Apskatījām medicīnas fakultātes ļoti ekskluzīvu medicīnas kolekciju, kuras vecākais eksponāts ir saglabājies kopš 1803. gada. Izstāde sniedz apskatu par visu cilvēka ķermeni. Tur var apskatīt veselus orgānus, kā arī preparātus ar dažādām slimības pazīmēm. Kolekcija pastāvīgi tiek papildināta.

Iepazināmies ar jaunu izstādi "AHHAA, jūras briesmoņi!"  Tā ir aizraujoša izstāde par radījumiem, kuri pirms miljoniem gadu dzīvoja jūras dzelmē. Šeit mēs redzējām kustīgas un dažādas skaņas izdvesošas dzīvnieku figūras dabīgā lielumā, aplūkojām 18 jūras briesmoņus, no kuriem lielākais ir 15 metrus garš un 5,3 metrus augsts.

Mums bija arī unikāla iespēja piedalīties kosmosa ceļojumā un vērot miljoniem zvaigžņu sfēriskajā planetārijā, kur Visumu palīdzēja izprast japāņu izgudrotāja Takayuki Ohiras radītais projektors Megastar (iekļauts Ginesa rekordu grāmatā!), kas ļāva saskatīt pat vismazākās Piena ceļa zvaigznes un daudz ko citu.

Šī jaukā diena un aizraujošā ekskursija ilgi paliks mūsu atmiņā.

 

 1. jūnijā 7. - 8. klases skolēni devās ekskursijā uz Rēzekni. Ekskursijas laikā bija iespēja iepazīties ar Latgales kultūrvēsturi, apmeklējot Rēzeknes pilskalnu  un  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”.

Tā ēka uzcelta 2012. gada augustā un atklāta 1. septembrī. Tur atrodas skolēnu interešu izglītības centrs, tūrisma informācijas centrs, amatnieku veikaliņš, horeogrāfijas zāle, kā arī radošo industriju un restaurācijas darbnīcas. Centra ēkas mūsdienīgā arhitektūra atstāj iespaidu uz visiem ekskursantiem. Torņi ir rotāti ar latvju rakstu zīmēm, un no tiem paveras burvīgs skats uz Rēzeknes  Livonijas laika pilsdrupām un pilsētas vēsturisko centru. Ēkai ir viens no lielākajiem zaļajiem jumtiem Baltijas valstīs.

Skolēniem patika radošās darbnīcas, kur tika veidotas ziepes un lietas sveces. Visi pagatavoja dāvanas pašu rokām.

 

Vasaras brīvlaika pirmajā dienā projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Daugavpils 11.pamatskolas 5.-6.klašu skolēni devās brīnišķīgā ekskursijā uz Latgales Mākslas un amatniecības centru Līvānos.

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Latgales sadzīves tradīcijām un vēsturi, apmeklējot vēsturiskās ekspozīcijas „Amatnieki Latgalē 19.-20.gs.” un „Līvānu stikla muzejs”. Īpašu interesi izraisīja cimdu daudzveidība un to pielietojums, garākā josta Latvijā, daži sadzīves priekšmeti, par kuru eksistenci un pielietojumu bērni pat nenojauta.

Pusaudži gremdējās burvīgi mirdzošajā stikla pasaulē, viņiem tika atklāti stikla un māla veidošanas noslēpumi un nianses stikla meistara Aleksandra Logvina un keramiķes Eleonorai Pastarei meistarklasēs.

 Šī ekskursija bija projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” noslēguma pasākums, kas ļāva ne tikai iepazīties ar Latgales vēsturi un tradīcijām, bet sniedza pozitīvas emocijas atpūtai vasarā.