Skolas pārvaldes struktūra

.........................................................................

>>> Skolas pārvaldes struktūra /PDF formātā/

2017./2018.m.g. skolā strādā 30 pedagoģiskie darbinieki.

Visi skolas pedagogi  ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 23 maģistri.

Skolā strādā logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, bibliotekārs, medmāsa.

  

.........................................................................