Skolas pārvaldes struktūra

.........................................................................

Skolā strādā 34 pedagoģiskie darbinieki.

Visi skolas pedagogi  ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 23 maģistri.

Skolā strādā medmāsa, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, bibliotekārs.

>>> Skolas pārvaldes struktūra /PDF formātā/

  

.........................................................................