Projekti

.........................................................................

 

Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"(Nr.8.3.4.0/16/I/001)

.............................................................


Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Plašāka informācija par projektu >>> www.pumpurs.lv

.............................................................

Daugavpils 11. pamatskola šajā projektā iesaistījās 2018. gada oktobrī. Tajā piedalās 18 skolēni no sestās līdz devītai klasei. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

 

 

·        Pieredzes apmaiņas seminārs (17.04.2019.)

16.04.2019. Daugavpils Izglītības pārvaldē notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS dalībnieku pieredzes apmaiņas seminārs. Daugavpils 6. vidusskolas, 10. vidusskolas, 12. vidusskolas, 16. vidusskolas, 17. vidusskolas, Centra vidusskolas, Vienības pamatskolas un 11. pamatskolas pedagogi dalījās pozitīvās prakses pieredzē  mācību procesa organizēšanā un uzraudzībā savā izglītības iestādē. Secinājums – projekta aktivitātes sniedz atbalstu izglītojamajiem mācību pārtraukšanas samazināšanai un mācību sasniegumu uzlabošanai.

.........................................................................