Daugavpils 11.pamatskola

Projekti

.........................................................................

 

Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"(Nr.8.3.4.0/16/I/001)

   Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta īstenošanas laiks: 1.10.2018. – 31.12.2023.

Plašāka informācija par projektu >>> www.pumpurs.lv

.............................................................

Pārskats par projekta darbību (25.10.2021.)

Projektā iesaistīto izglītojamo skaits

2018./2019.m.g.

2019./2020.m.g.

2020./2021.m.g.

2021./2022.m.g.

kopā

18

18

14, no tiem:

4 skolēni – 3 gadi;

3 skolēni – 2 gadi;

7 skolēni – 1 gads.

13, no tiem:

2 skolēni – 3 gadi;

3 skolēni – 2 gadi;

8 skolēni – 1 gads.

58

      2020./2021. mācību gadu veiksmīgi pabeidza visi 14 skolēni - projekta dalībnieki, no tiem 6 cilvēki ieguva apliecību par vispārējo pamatizglītību. 

   Priecē 9.a  klases skolnieka Deniela Grosberga sasniegumi. Viņš strādāja projektā trīs gadus, aktīvi piedalījās pilsētas Jaunatnes nodaļas darbībā: organizēja sporta pasākumus, līdz ar to popularizēja projekta darbību. Skolnieks tika apbalvots ar daudzām pateicībām un vērtīgām balvām. Šī aktivitāte ļāva viņam pārvarēt valodas barjeru, rast pozitīvu motivāciju mācībām, kā arī uzlabot mācību sasniegumus.

    2020./2021. mācību gadā projektā bija iesaistīti septiņi pedagogi, kuriem ir speciālā izglītība un vairāku priekšmetu  skolotāju kvalifikācija. Nepiespiesta atmosfēra konsultāciju laikā veicina dialogu un dod iespēju ieklausīties teiktajā un sadzirdēt vienam otru, kopīgi meklējot problēmu risinājumus. Tas ir galvenais faktors, kuru skolotāji  izmanto, strādājot šajā projektā.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Marina Ruskova                 

.............................................................

2021./2022. mācību gads

2021./2022. mācību gadā Daugavpils 11.pamatskola turpina darbu  projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - PuMPuRS, sniedzot atbalstu 13 pamatskolas skolēniem. Projektā ir iesaistīti 6 pedagogi.

......................................................................... 

2020./2021. mācību gads

Sīkāka informācija par projektu

Projekts “PuMPuRS” savā darbā veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, kā arī šobrīd ir izstrādāti 6 metodiskie līdzekļi, par kuriem tiek piedāvātas profesionālās pilnveides darbnīcas. Metodiskie līdzekļi ir pieejami mājas lapā www.pumpurs.lv sadaļā Informatīvie materiāli.

*   *   *   *   *   *   *

   2020./2021. mācību gadā Daugavpils 11.pamatskola turpina darbu  projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - PuMPuRS, sniedzot atbalstu 14 skolēniem, lai viņi spētu sasniegt labākus rezultātus mācībās.

No 28. janvāra līdz 2.februārim Daugavpils 11.pamatskolā tika organizēti kursi Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta “PuMPuRS” ietvaros; tos nodrošina Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae" sadarbībā ar organizāciju „Radošuma pils”.

 Kursu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju:
- pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;
- konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;
- izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;
- īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;
- sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);
- attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/ pašaudzināšanai un sadarbībai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk tekstā - PMP) risku mazināšanai;
- integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.
 Sīkāka informācija par norisi
Kursi tiek īstenoti praktisku darbnīcu formātā trīs neklātienes nodarbību (Zoom platformā) reizēs.
Kursu tēmas
Kursi tiek īstenoti 3 moduļos, katra moduļa apgūšanai tiek veltītas 4 akadēmiskās stundas.
1.modulis - Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana PMP risku mazināšanai .
Saturiski dalībnieki uzzinās:
- kā strādāt ar ESF projektā "Pumpurs" izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;
- kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus;
- kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu;
- kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;
- kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu.
 2.modulis - Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas.
Dalībnieki turpinās pilnveidot prasmes darbam ar izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem.
Saturiski dalībnieki uzzinās:
- ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus;
- kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;
- ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus.
 3.modulis - Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai.
Dalībnieki nostiprinās zināšanas un prasmes darbam ar metodiskajiem atbalsta līdzekļiem
Saturiski dalībnieki uzzinās:
- kā pedagogiem iespējams rīkoties dažādās ikdienas situācijās, īstenojot izglītojamo centrētu pieeju izglītības iestādes darbā, mazinot PMP riskus;
- kā izstrādāt individuālos mācību plānus izglītojamajiem dažādās konkrētās situācijās PMP risku mazināšanai;
- ar kādiem paņēmieniem izvērtēt dažādas ikdienas situācijas, kurās nokļūst izglītojamie, pedagogi un izglītības iestādes, t.i., ko, kā un kādēļ darot var mazināt PMP riskus praksē;
- kāda veida sadarbība un ar ko nepieciešama, lai sekmētu izglītojamo vēlmi turpināt mācības.

 

1. decembrī Daugavpils 11. pamatskolas astoņi pedagogi piedalījās supervīzijā projektā PuMPuRS iesaistītajai atbalsta komandai.   

    Supervīzijas mērķis: pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanā, paaugstināt pedagogu pašefektivitāti darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem pakļautajiem izglītojamiem, kā arī veicināt pedagogu prasmi apzināties savus resursus, lai mazinātu izdegšanas sindroma riskus.

    Nodarbību vadīja supervizitore Ingrīda Buiķe.

>>> Plašāka informācija šeit.

 

    2020. gada 19. un 20. oktobrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros skolotāja Svetlana Skripnika iesaistījās trešajā ciklā profesionālās kompetences pilnveides programmā “Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu pedagoģiskajā realitātē”.

Šīs programmas mērķis bija pilnveidot pedagogu izpratni par rīcībspēju izglītības vidē atbilstīgi sabiedrības attīstības tendencēm un mūsdienu pedagoģiskai realitātei.

......................................................................... 

2019./2020. mācību gads

    2019. gada 16. septembrī Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PuMPuRS sāk jauno 2019. /2020. mācību gadu.

   Veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam, Daugavpils izglītības pārvalde piedāvā projekta dalībniekiem lielisku iespēju iesaistīties pilsētas jauniešu aktivitātēs: attīstošu spēļu klubā, keramikas, fotomākslas, rokdarbu, veselīga dzīves veida, sporta deju nodarbībās. Sekojot projekta moto “Esi drosmīgs. Pamani. Ieklausies. Atbalsti”, desmit mūsu skolas skolēni nolēma atbalstīt pilsētas iniciatīvu un pārbaudīt gan savas intereses, gan rakstura stiprumu.  

 

    Projekta SAM 8.3.4. o/16/I/001“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros tā pārstāve - Rīgas Stradiņa universitātes Profesionālās Maģistra studiju programmas “Supervīzija” vadītāja  Baiba Pumpiņa 2019.gada 3.decembrī organizēja supervīziju Daugavpils 11.pamatskolas  pedagogiem un IAP (individuālo atbalsta plānu) sagatavotājiem.

    Supervīzijas laikā dalībnieki saņēma konsultatīvo atbalstu ar profesionālo darbību saistītajos jautājumos:

 

·        Attīstošo spēļu klubs (05.12.2019.)

 ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros Daugavpils pašvaldība no 01.10.2019. līdz  01.12.2019.  īstenoja Jaunatnes iniciatīvas projektu „Attīstošo spēļu klubs” (projekta īstenotājs: biedrība „IIC DINO”, vadītājs Artjoms Pučinskis). 
     Pateicamies 8.a klases skolēniem Sofijai Stankevičai un Denielam Grosbergam par aktīvu piedalīšanos pilsētas  jauniešu aktivitātēs  „Brīvs un prātīgs 2019”. 

......................................................................... 

2018. / 2019. mācību gads

Daugavpils 11. pamatskola šajā projektā iesaistījās 2018. gada oktobrī. Tajā piedalās 18 skolēni no sestās līdz devītai klasei. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

 

·        Pieredzes apmaiņas seminārs (17.04.2019.)

16.04.2019. Daugavpils Izglītības pārvaldē notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS dalībnieku pieredzes apmaiņas seminārs. Daugavpils 6. vidusskolas, 10. vidusskolas, 12. vidusskolas, 16. vidusskolas, 17. vidusskolas, Centra vidusskolas, Vienības pamatskolas un 11. pamatskolas pedagogi dalījās pozitīvās prakses pieredzē  mācību procesa organizēšanā un uzraudzībā savā izglītības iestādē. Secinājums – projekta aktivitātes sniedz atbalstu izglītojamajiem mācību pārtraukšanas samazināšanai un mācību sasniegumu uzlabošanai.

.........................................................................