Daugavpils 11. pamatskola

 

Misija - Personalizēta izglītība – iespējas un panākumi ikkatram.

Vīzija - Saskatīt ikkatra izglītojamā stiprās puses un talantus un, pamatojoties uz tiem, motivēt ikvienu izglītojamo panākumiem – tas ir katra pedagoga izaicinājums un mērķis. Nesaistīt izglītojamā personību tikai ar akadēmiskiem sasniegumiem, atbilstoši mācību priekšmeta standartam, bet pamanīt ikkatru mazu vai lielu soli, kas veicina izaugsmi un to pozitīvi novērtēt – tas ir pamats, lai izglītības iestāde palīdzētu izaugt motivētai personībai, kura apzinās savu vērtību un atbilstoši tai veido savu dzīvi. Novērtēt un priecāties par sasniegumiem un kopīgi – pedagogam, izglītojamajam un viņa vecākiem – meklēt jaunas iespējas ikkatra personīgai izaugsmei.

Vērtības: Cieņa (būt pieklājīgam; mācīties un ļaut mācīties citiem; palīdzēt viens otram un atbalstīt vienam otru ceļā uz izaugsmi), atbildība (uzņemties atbildību par savu rīcību un tās radītajām sekām; izpildīt solījumus un atzīst pieļautās kļūdas, lai no tām mācītos; godprātīgi izpildīt uzticētos pienākumus; iesāktos darbus paveikt līdz galam; patstāvīgi pieņemt lēmumus par savu nākotni un mācīties izvēlēties piemērotāko alternatīvu; pienākumus veikt kvalitatīvi un norādītajā laikā; neatlaidīgi, pārvarot problēmas, šķēršļus, tiekties sasniegt izvirzīto mērķi), sadarbība (radīt vidi, kurā izglītojamie, pedagogi / darbinieki, izglītojamo vecāki / likumīgie pārstāvji (turpmāk tekstā – vecāki) gribētu strādāt kopā; vidi, kurā visi justos droši, nebaidītos un būtu gatavi mainīties un mācīties), attīstība (attīstīt savas spējas un talantus, to papildinot ar savām personiskajām sajūtām; izkopt iztēli; veidot, kopt tādu skolas vidi, kas sekmē produktivitāti, jaunradi, lai ikviens pilnvērtīgi spētu risināt dažādus dzīves izaicinājumus un spētu rīkoties, sastopoties ar nākotnē gaidāmajām inovācijām).