Daugavpils 11. pamatskola

 

Misija – Personalizēta izglītība – iespējas un panākumi ikkatram.

Vīzija Saskatīt ikkatra izglītojamā stiprās puses un talantus un, pamatojoties uz tiem, motivēt ikvienu izglītojamo panākumiem – tas ir katra pedagoga izaicinājums un mērķis. Nesaistīt izglītojamā personību tikai ar akadēmiskiem sasniegumiem, atbilstoši mācību priekšmeta standartam, bet pamanīt ikkatru mazu vai lielu soli, kas veicina izaugsmi un to pozitīvi novērtēt – tas ir pamats, lai izglītības iestāde palīdzētu izaugt motivētai personībai, kura apzinās savu vērtību un atbilstoši tai veido savu dzīvi. Novērtēt un priecāties par sasniegumiem un kopīgi – pedagogam, izglītojamajam un viņa vecākiem – meklēt jaunas iespējas ikkatra personīgai izaugsmei.  

Mērķis –  Motivēt izglītojamajos attīstīt individuālās spējas, lai sekmīgi iekļautos mūsdienu globālajā izglītības sistēmā un darba tirgū.