Daugavpils 11. pamatskola

 

Izglītības iestādes misija – Veidot un pastāvīgi pilnveidot drošu, attīstošu, vienlīdzīgu un iekļaujošu mācību vidi motivētas personības izaugsmei.

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Mūsu skola – skola visiem!

 Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, atbildība, sadarbība, attīstība.

Vērtības: cieņa (būt pieklājīgam; mācīties un ļaut mācīties citiem; palīdzēt viens otram un atbalstīt vienam otru ceļā uz izaugsmi), atbildība (uzņemties atbildību par savu rīcību un tās radītajām sekām; izpildīt solījumus un atzīst pieļautās kļūdas, lai no tām mācītos; godprātīgi izpildīt uzticētos pienākumus; iesāktos darbus paveikt līdz galam; patstāvīgi pieņemt lēmumus par savu nākotni un mācīties izvēlēties piemērotāko alternatīvu; pienākumus veikt kvalitatīvi un norādītajā laikā; neatlaidīgi, pārvarot problēmas, šķēršļus, tiekties sasniegt izvirzīto mērķi), sadarbība (radīt vidi, kurā izglītojamie, pedagogi / darbinieki, izglītojamo vecāki / likumīgie pārstāvji (turpmāk tekstā – vecāki) gribētu strādāt kopā; vidi, kurā visi justos droši, nebaidītos un būtu gatavi mainīties un mācīties), attīstība (attīstīt savas spējas un talantus, to papildinot ar savām personiskajām sajūtām; izkopt iztēli; veidot, kopt tādu skolas vidi, kas sekmē produktivitāti, jaunradi, lai ikviens pilnvērtīgi spētu risināt dažādus dzīves izaicinājumus un spētu rīkoties, sastopoties ar nākotnē gaidāmajām inovācijām).