Daugavpils 11.pamatskola

Karjeras izglītība

.........................................................................

Bērni bieži mēdz prātot, par ko kļūs, kad izaugs lieli. Viņu nākotnes sapņu nodarbošanās ir ļoti dažādas - ārsti, dārznieki, pārdevēji, elektriķi un daudz, daudz citu profesiju.

Izglītības iestāde un ģimene ir pirmās institūcijas, kurās bērns saskaras ar jēdzieniem "karjera" un "karjeras izglītība", kurās viņš mērķtiecīgi tiek gatavots sava nākotnes ceļa izvēlei.

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process. Citiem vārdiem, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā ("Karjeras izglītība skolā. Pieredze 2009'', 2010).

 .............................................................

Skolas karjeras konsultante Ilona Kokina.
Darba laiks: piektdienās  no  plkst.14:30  līdz  plkst.15:30.
 ......................................................... 
2020. / 2021. mācību gads 
 
 

 Daugavpils 11. pamatskolas 9. klases izglītojamajiem 2021. gada 25. februārī  ZOOM platformā tika piedāvāta  karjeras nodarbība ar pedagogu karjeras konsultanti Lindu Pudāni ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar būvniecības nozares profesijām, karjeras un tālākizglītības iespējām.

Nodarbības gaitā kopā ar skolēniem tika meklētas atbildes uz jautājumiem „Kas ir karjera?”, „Kā dzīves ceļā veidojas katra cilvēka karjeras stāsts? Kas to nosaka?”.

Tika iepazītas būvniecības profesijas, runāts par projektēšanu un plānošanu, ko veic arhitektūras tehniķis un interjera dizainera asistents, par būvdarbiem un inženierkomunikāciju ierīkošanu, ko veic ēku būvtehniķis, apdares darbu tehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis, siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis. Skolēni tika iepazīstināti ar transportbūvju būvtehniķa, lokmetinātāja, automehāniķa, spēkratu mehāniķa un transportlīdzekļu krāsotāja profesijām. Visas minētās profesijas iespējams apgūt Daugavpils būvniecības tehnikumā.

Nodarbības noslēgumā katrs skolēns varēja pārbaudīt savas zināšanas un sacensties, piedaloties  interaktīvā tiešsaistes viktorīnā par profesijām un tālākizglītības iespējām tehnikumā.

 

Klase

Aktivitāte

Metode

Dalībnieku skaits

1.a

29. oktobrī  1. klases skolēni  karjeras nedēļas ietvaros piedalījās interaktīvajā spēlē par profesijām. Daudziem bērniem tā bija pirmā pieredze darbā ar datoru. Aktivitātē piedalījās 15 skolēni.

28. - 30. oktobrī  18 pirmklasnieki karjeras nedēļas ietvaros piedalījās Daugavpils Būvniecības tehnikuma aktivitātē „Iepazīsti profesiju!”.

Interaktīvā spēle

 

 

 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma aktivitāte

15

 

 

 

18

2.a

30. oktobrī 2.a klasē notika karjeras nedēļai veltīts pasākums “Profesiju pasaulē”. Izglītojamie aktīvi iesaistījās didaktiskajās spēlēs “ Profesiju pasaulē”, “Kaķis maisā”, minēja mīklas un zīmēja.

Didaktiskās spēlēs

 “ Profesiju pasaulē”

17

3.a

29. oktobrī 3.a klasē karjeras nedēļas ietvaros tika organizēta klases stunda ”Profesiju daudzveidība”, kur skolēni uzzināja par dažādām profesijām. Skolēniem bija piedāvāta didaktiskā spēle „Profesiju pasaulē”. Bērni izveidoja zīmējumus ”Mana vismīļākā profesija”.

Didaktiskā spēle

Zīmējumu konkurss

20

4.a

27. oktobrī 4.a klasē karjeras nedēļas ietvaros tika organizēta klases stunda ”Profesiju pasaulē”, kur skolēni uzzināja par dažādām profesijām. Skolēniem bija piedāvāta viktorīna „Profesiju pasaulē”. Bērni izveidoja klases „Profesiju tīklu” un paskaidroja, kādas rakstura īpašības nepieciešamas un kuri mācību priekšmeti ir svarīgi, lai apgūtu šo profesiju.

Klases stunda

20

5.a

Klases stunda. Tēma "Profesiju piemērotība raksturam un temperamentam ".
 
Integrētā stunda sadarbībā ar Ceriņu bibliotēku. Tēma "Bibliotekāra profesija". Stunda notika attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Klases stunda

Darbs gupās

Klases stunda (attālināti, Zoom platformā)

22

 

22

6.a

Karjeras nedēļas ietvaros 6.a klase uzzināja papildus informāciju par dažādām profesijām.
Noskaidrojām, ka svarīgi ir apgūt konkrētai profesijai nepieciešamās prasmes un iemaņas.
Stundas laikā noskaidrojām, ka ļoti daudzas profesijas prasa dažādu valodu zināšanas.

Klases stunda

Darbs gupās

24

 

 

 

Kopā : 136

 

Klase

Aktivitāte

Metode

Dalībnieku skaits

7.a

(1. gr.)

 

7.a

(2. gr.)

29.10. 2020. Klases stunda  "Profesijas laiku lokā". Skolēnu zināšanu par daudzām profesijām pilnveidošana un redzesloka paplašināšana, lai gatavotu izglītojamos apdomīgai profesijas izvēlei.

 30. 10. 2020.  Klases stunda . Profesiju pasaule (informatīvā stunda: kur un kā meklēt informāciju par profesijām).                                             http://www.profesijupasaule.lv/pw-search?categ_type=13057&search_field=

Tika piedāvāts iepazīties ar profesijām un tajās strādājošo cilvēku darba aprakstiem.  

Klases stunda (attālināti, Zoom platformā)

Izskaidrojoši ilustratīvā metode (prezentācija)

Kolāža

13 izglītojamie

 

 

14 izglītojamie

 

8.a

(2. gr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.a

(1. gr.)

15. 10. 2020.  Profesiju daudzveidība. Savu interešu, prasmju, spēju apzināšana un novērtēšana.

Mērķis.  Iepazīties ar dažādu profesiju lomu sabiedrības dzīve; apzināties zināšanu nozīmi nākotnē.

Darba gaita. Skolēniem tika piedāvāta aptauja, lai viņi novērtētu savas spējas un noteiktu, kā viņiem vieglāk  uztvert informāciju (audiāli, vizuāli vai kinestētiski). Tika piedāvāta prezentācija par profesiju daudzveidību. Skolēni strādāja grupās, veidoja plakātu par sev tuvām un iespējamām profesijām, apzinājās,  kādas zināšanas un prasmes būs nepieciešamas, lai to apgūtu.

 Karjeras nedēļas ietvaros 30.10. 2020. tika novadīta klases stunda ,,Lietišķie raksti - darba sludinājumu pētīšana''.

Klases stunda

 

 Aptauja, darbs grupās, vizuālizācija 

 

 

 

 

  Klases stunda

14 izglītojamie

 

 

 

 

 

 

 

  

19 izglītojamie

 

9.a

(2. gr.)

 

9.a

(1. gr.)

 

 

9.a

(1. gr.)

 

9.a

(1. gr.)

28.10.2020. Klases stundaKarjeras iespējas”.

 

 

 30.10.2020. Klases stunda "Kura no profesijām man tuvāka".

 

 

19.11. 2020.  nodarbība ar Ceriņu bibliotēku 

"Svēts mantojums: šī zeme mūsu tautai"

 

  27.10.2020.   Angļu valodas stunda. 

Tika piedāvāts lasīt intervijas ar profesiju pārstāvjiem un noskaidrot, kur jāmācās, lai apgūtu kādu no šīm profesijām.

Klases stunda

Prezentācija un diskusija

Aptauja, diskusija, darbs ar interneta materiāliem, pašnovērtējums

  

ZOOM platformā ar Ceriņu bibliotēku 

 

Viktorīna

12 izglītojamie

 

 

18 izglītojamie

 

 

 

18 izglītojamie

 

 

 15 izglītojamie

 

 

 

KARJERAS  NEDĒĻAS  PLĀNOJUMS LAIKĀ

 no 2020.gada 26.10. līdz 30.10. 

Norises

laiks

Klase

Skolēnu skaits

Pasākums, aktivitāte, mācību ekskursija

Atbildīgais

29.10.

1.a

 

18

Interaktīvā spēle “Profesijas”.

J. Ribakova

V. Muravickis                

30.10.

2.a

20

Didaktiskās spēles “Profesiju pasaulē”.

S. Skripnika

V. Muravickis

29.10.

3.a 

22

Klases stunda „Profesiju daudzveidība”.

V. Anoškova

27.10.

4.a

22

Klases stunda “Profesiju pasaulē”.

M. Popova

15.10.

5.a

23

Grupu darbs “Profesija un mans raksturs”.

J. Ribakova

29.10.

6.a

24

Klases stunda “Prasmes un iemaņas manai turpmākai profesijai”.

A. Šņucina

09.10

6.a (2.gr.)

13

Pasākums “Kas tas ir – būt  par policistu?”

LCB filiāle , Ceriņu bibliotēka.

I. Jaskeviča

I. Moiseja

29.10.

7.a (1.gr.)

16

Nodarbība "Senās profesijas" (virtuālā ekskursija ). Kolāža “Profesijas lomās”.

I. Putina

30.10

7.a (2.gr.)

14

Integrētā klases stunda “Profesiju pasaulē”.

J. Lucijanova

16.10.

8.a(1.gr.)

19

 

Klases stunda “Pieprasītākās profesijas Latvijā un pasaulē”.

I. Jaskeviča

29.10.

8.a(2.gr.)

20

Klases stunda “Profesiju daudzveidība”.

I. Moiseja

23.10.

 

27.10.

9.a(1.gr.)

18

Klases stunda Ķura no profesijām man tuvāka ”.

Angļu valodas stunda. Viktorīna.

J. Lucijanova

O. Bančenkova

28.10.

9.a (2.gr.)

14

Klases stunda “Profesiju pasaulē” (spēle, radošais darbs).

O. Baranauskiene

   Informāciju sagatavoja karjeras konsultante I. Kokina

 ......................................................... 

2019. / 2020. mācību gads 

  Skolēniem tiek veidotas sekojošas prasmes:

Izglītojamie ieguva prasmi vērtēt sevi un klasesbiedrus, lai izvēlētos atbilstošu profesiju. Veidota arī kritiskās domāšanas un pašizvērtēšanas prasme.     

*   *   *   *   *   *   *  

 

  Daugavpils 11. pamatskolas  8.-9. klašu izglītojamajiem 12. un 13. februārī darba tirgus izpētes nodarbībā „Vides veidošanas un pārvaldības profesiju pasaule” bija iespēja iepazīties ar arhitektūras un būvniecības  nozares specifiku. Īpaši interesanta šī aktivitāte bija jauniešiem, kuri plāno savu nākotni saistīt ar būvniecību un  inženierzinātnēm. Jaunieši uzzināja par to, kas ir ainavu arhitektūra un plānošana, kādas ir atšķirības starp arhitektu un ainavu arhitektu, kādas ir izglītības un prakses iespējas. Nodarbību vadīja biedrības „Gallerhof” pārstāvis Viktors Galers.

          

 2019./2020. mācību gadā no 02.09.2019.  līdz  31.01.2020. tika organizēti sekojoši pasākumi:

   Aktivitātes, kuras tiks īstenotas  2. semestrī                                                                                                   

      Nodarbības laikā skolēni iegūs informāciju par mūsdienīgo tehnoloģiju pielietošanu lauksaimniecības nozarē, publiskos pasākumos, dažādu dienestu darbībā. Drona operators izstāstīs jauniešiem ne tikai par lidaparāta uzbūvi, tā funkcijām un darbības principiem, bet arī par dronu  izmantošanas noteikumiem pilsētā un ārpus tās. Nodarbības noslēgumā skolēniem būs iespēja piedalīties drona ekspluatācijas procesā skolas pagalmā vai sporta zalē nelabvelīgos laika apstākļos. Pasākums paredzēts 7. - 8. klasei (30 izgl.).

  Nodarbība jauniešiem, kas plāno kļūt vai tikai interesējas par būvniecības nozari un inženierzinātnēm. Nodarbības laikā skolēni tiks iepazīstināti ar arhitektūras un būvniecības  nozares specifiku. Jaunieši uzzinās par to, kas ir ainavu arhitektūra un plānošana, kādas ir atšķirības starp arhitektu un ainavu arhitektu, kādas ir izglītības un prakses iespējas.  Pasākums paredzēts 8. - 9. klasei (30 izgl.) (2 akad. st.)

 ......................................................... 

Noderīgas interneta adreses: