Projekti

.........................................................................

 

   Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)         

 

  Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un uzlabotu Latvijas skolu kultūru, 2012./2013. mācību gadā divdesmit piecās Latvijas skolās tika uzsākta programma pozitīvas uzvedības atbalstam un tās mērķis ir attīstīt skolā vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai.

   Kopš  2014./2015.mācību gada Daugavpils 11.pamatskola uzsāk realizēt projektu “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.

APU  mērķi:

APU pamatvērtības:

   Projekts veic un atbalsta pozitīvu uzvedību iestādē, tādējādi radot labvēlīgāku un pievilcīgāku vidi gan skolēniem, gan skolas darbiniekiem. Skolēni  kopā ar pedagogiem izstrādā pozitīvi formulētas uzvedības noteikumus, kur obligāti jāievēro visiem projekta dalībniekiem: skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem.   

.........................................................................

APU noteikumu ievērošana skolā

 

   >>> APU noteikumi /PDF formātā/

.........................................................................

 

  APU darbība

2016./2017.mācību gadā

 

      18.aprīlī Daugavpils vispārizglītojošās skolās notika programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU)  ikgadējā konference par tēmu "Pozitīvas pārmaiņas skolās turpinās".  Konference tika sadalīta divās daļās. Pirmajā dienas daļā notika pieredzes apmaiņas semināri skolotājiem Vienības pamatskolā, 13.vidusskolā, 12.vidusskolā, 17.vidusskolā un Logopēdiskajā internātpamatskolā-attīstības centrā.  Dienas otrajā daļā Krievu vidusskolā-licejā notika videofilmu konkurss „ Pozitīva uzvedība un ārpus tās” un tika piedāvāta prezentācija “Priekšlikumi nākamajam gadam, pilsētā stiprinot APU”.

   Pateicības rakstu par dalību videofilmu konkursā „ Pozitīva uzvedība un ārpus tās” un ekskursiju pa Daugavpili  īeguva 3.a klases komanda sastāvā Anastasija Zaštofte, Daniels Gaidamavičs, Nikita Jerumāns, Anastasija Labudze, Viktorija Stepanova. Filmas nosaukums „APU lauma”. Burvīga lauma parādās skolā un piedāvā gudrus padomus skolēniem, kā uzvesties dažādās situācijās skolā. Filmas sauklis: "Dzīve ar APU - labāka un drošāka!", scenārija autore: sākumskolas skolotāja Valērija Anoškova, operatore: bioloģijas skolotāja Natālija Šope.

 

 

   Pateicības rakstu  par dalību videofilmu konkursā „ Pozitīva uzvedība un ārpus tās” un ekskursiju pa Daugavpili  īeguva 4.a klases komanda: Dmitrijs Vošteris, Marija Meļņikova, Viktorija Zaštofte, Arina Petrjakova, Līna Karaļuka, Viktorija Dmitrijeva. Filmas nosaukums „Pepijas pirmie neveiksmīgie skolas soļi”. Par pamatu filmai izvēlēta epizode no grāmatas "Pepija Garzeķe", kura papildināta ar mūsdienu dzīves elementiem. Filmas mērķis ir parādīt, ka skolā visiem ir jāizturas vienam pret otru ar cieņu, jāapzinās atbildība par savu rīcību, jāuzvedas pieklājīgi vienmēr un visur. Filma sauklis: "Skolā ir jautri! Skolā ir droši, ja tu uzvedies atbilstoši!".  Scenārija autori: sākumskolas skolotāja Marina Popova, skolas teātra „Sprīdīši” vadītāja Ināra Jaskeviča, operatore: bioloģijas skolotāja Natālija Šope.

 

           22.novembrī skolā notika Pedagoģiskās padomes sēde pēc tēmas "Atbalsts pozitīvai uzvedībai"

      Sēdē tika apspriesti sekojošie jautājumi: skolas piedalīšanās atbalsta programmā „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”; atbalsta programma, drošības jautājumu aktualitātes un aktivitātes skolā; uzvedības noteikumu veidošanas process skolā, atbalsts skolēniem; kā risināt konfliktsituācijas starp skolēniem, kā palīdzēt atrast labāko risinājumu; klašu audzinātāju un skolas izglītojamo ziņojums par aktivitātēm, ar kuru palīdzību varētu veiksmīgāk piesaistīt skolēnus pozitīvas uzvedības veicināšanai.   

   Klašu audzinātāji un izglītojamie stāsta par aktivitātēm, ar kuru palīdzību varētu veiksmīgāk piesaistīt skolēnus pozitīvas uzvedības veicināšanai. Ieviešot pozitīvās uzvedības atbalsta principus, pedagogi apgūst, kā vienoties ar pārējiem kolēģiem skolā. Klašu audzinātāji un skolēni dalījās pieredzē, ar kādām metodēm un paņēmieniem viņi ievieš jaunos noteikumus. Skolā visi skolēni apgūst, ko nozīmē pozitīva uzvedība un kādu uzvedību sagaida no skolēniem skolā. Lai veiksmīgi īstenotu šo programmu, skolas ievieš konkrētus risinājumus problemātiskas uzvedības gadījumiem un arī uzvedības pārraudzību gan stundu laikā, gan starpbrīžos, gan skolas organizētos pasākumos.

>>> 6.a klases prezentācija /PDF formātā/

 

   2016.gada 8.novembrī Saskaņas pamatskolā notika vispārizglītojošo skolu seminārs Vecāku dalība skolas audzināšanas darbā. Seminārā piedalījās skolas APU komanda:  skolas direktore I.Meldere, direktores vietniece mācību jomā M.Ruskova, sociālais pedagogs N.Kleščonoka un psihologs L.Vasiļjeva.

   Seminārā tika apspriesi  jautājumi: kā stāstīt vecākiem par APU projektu; kopīgās aktivitātes, ar kuru palīdzību varētu veiksmīgāk piesaistīt vecākus pozitīvas uzvedības veicināšanai; kā izglītojamo vecāki reāli palīdz skolai APU jautājumos; kā izglītot vecākus par savstarpējo attiecību risināšanu, ja skolā ir radušās konfliktsituācijas starp skolēniem.

 

   2016.gada 7.novembrī Latvijas Universitātē Rīgā notika konference "Uzvedības grūtības vai uzvedības traucējumi - kā atpazīt un ko darīt?". Skolu pārstāvēja direktores vietniece mācību jomā M.Ruskova, direktores vietnieks informātikas jomā V.Muravickis un skolotāja N. Šope.

    Konferencē uzstājās Latvijas Universitātes profesori, Izglītības kvalitātes dienesta vadītāja, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas vadītāja, psiholoģe un citi. Tika piedāvāta informācija par ESF projektiem kā par atbalstu skolām audzināšanas jautājumos un uzvedības problēmu risināšanā.

.........................................................................

 

APU darbība 2015./2016.mācību gadā

 

 

        >>> Prezentācija „Kā un kāpēc iestrādāt APU pamatprincipus un noteikumus skolas Iekšējās kārtības noteikumos un skolas Attīstības plānā” /PDF formātā/

    >>>  Ziņas no skolas ēdnīcas (02.03.2016.)  /PDF formātā/ 

      >>>  Ziņas no 2.a klases (22.02.2016)  /PDF formātā/

      >>>  Ziņas no skolas starpbrīžiem (16.12.2015.)  /PDF formātā/

      >>>  Ziņas no 1.a klases  (04.11.2015)  /PDF formātā/

   >>>  Ziņas no skolas starpbrīžiem (21.10.2015.)   /PDF formātā/

        *   *   *   *   *   *   *

  2016.gada 19.aprīlī Daugavpils 9.vidusskolas telpās  notika seminārs vispārizglītojošo skolu pedagogiem, skolēniem un interesentiem „Pozitīvās pārmaiņas skolā turpinās” programmas "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" (APU) ietvaros. Pasākumā piedalījās  desmit Daugavpils vispārizglītojošās skolas. 

   Semināra dalībnieki darbojās darba grupās. Skolotāju darba grupā mūsu skolas direktore Ina Meldere dalījās pieredzē un prezentēja materiālu „Kā un kāpēc iestrādāt APU pamatprincipus un noteikumus skolas Iekšējās kārtības noteikumos un skolas Attīstības plānā”.  Mūsu skolēnu grupa (V.Breļa (5.a), K.Bārtulis(5.a), V.Kozlova (5.a), N.Bortnikovs(7.a), D.Savu(8.a), J.Kumpiņa (9.a)) uzstājās par tēmu „Kā panākt APU programmas mērķus, iesaistot skolu labo darbu kustībā”.

   Seminārā visi dalībnieki  ieguva  jaunu pieredzi un ieplānoja, kādus uzdevumus veiks nākošajā mācību gadā.

 

   2016. gada 9. martā mūsu skola uzņēma Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu sociālos pedagogus un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālisti M.Lazdāni, lai dalītos atziņās, pieredzē un pārdomās par programmas "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" gūtajiem rezultātiem. Atbalsta programma "APU"  ļauj izcelt bērna uzvedībā labāko, uzslavēt un iedrošināt viņa centienus, kas kopumā  motivē ievērot noteikumus skolā. Izglītojamo mācību grūtības ir tieši saistītas ar uzvedības problēmām, bet, palīdzot būt sekmīgiem un disciplinētiem, tiek panākta darba kvalitātes uzlabošanās un rezultāti mācību procesā.

   Atklājot semināru, klātesošos uzrunāja skolas direktore I.Meldere. Par darbu, paveikto un aktuālo APU ietvaros mūsu izglītības iestādē, pastāstīja sociālais pedagogs N.Kleščonoka. Psiholoģe L.Vasiļjeva pastāstīja par bērnu attīstības neiropsiholoģisko korekciju. Seminārā uzstājās 3.a klases skolēni ar priekšnesumu "Pepija uzsāk skolas gaitas".

>>> Pasākuma bildes /PDF formātā/

 

2015.gada 15.decembrī skolā notika Daugavpils pilsētas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs projekta "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" (APU)  ietvaros pēc tēmas "Loģisko seku piemērošana". Seminārā piedalījās pārstāvji no Daugavpils skolu APU komandām (39 skolotāji).

   Pasākuma mērķis: palīdzēt skolu pedagogiem un atbalsta personālam vienoti un konsekventi reaģēt uz skolēnu uzvedības noteikumu pārkāpumiem; veicināt pozitīvu uzvedību, attīstīt emocionālo inteliģenci.

Pasākums notika draudzīgā un ieinteresētā atmosfērā.

   Daugavpils 11.pamatskolas  APU komandu pārstāvēja skolas direktore Ina Meldere, direktores vietniece Marina Ruskova, sociālais pedagogs Natālija Kleščonoka, psiholoģe Ludmila Vasiļjeva. Semināru vadīja direktores vietniece Ilona Kokina.

   Seminārā uzstājās skolas psiholoģe Ludmila Vasiļjeva, runāja par riska grupas skolēnu atpazīšanu un piedāvāja semināra dalībniekiem patstāvīgo darbu; skolas bibliotekāre Inga Jablonska stāstīja par savu darba pieredzi ar skolēniem, kuriem ir kaitīgs ieradums- lietot lamu vārdus, arī tika piedāvāta prezentācija par vārdu nozīmi cilvēka dzīvē un ieteikumi, kā minimalizēt vai atteikties no lamu vārdu lietošanas; angļu valodas skolotāja Mariana Tretjakova piedāvāja interaktīvo spēli "Uzmini, par ko runā?" ; 1.a klases audzinātāja Svetlana Skripnika prezentēja interaktīvo spēli „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, kuru izstrādāja saskaņā ar APU mācīšanas principiem: izskaidrojiet, kādēļ nepieciešami noteikumi;  mācieties  noteikumus , sniedziet pozitīvu atgriezenisko saiti; pārbaudiet, vai visi ir sapratuši noteikumus.

   Seminārā uzstājās 2.a klases skolēni ar izrādi „APU feja”( vadītāja- 2.a klases skolotāja Valērija Anoškova); franču valodas fakultatīva dalībnieki no 7.a klases (vadītāja- skolotāja Marianna Tretjakova); Ziemassvētku dziesmu izpildīja 5.a klases skolniece Viktorija Kozlovska (vadītāja- mūzikas skolotāja Olga Bančenkova).

   Pasākuma noslēgumā 6.a un 7.a klases skolēni (vadītājas: Alla Garkule, Inga Putina) piedāvāja semināra dalībniekiem pašiem izgatavot Ziemassvētku dāvanu - Sniegavīru . Tas bija semināra  vispozitīvākais mirklis, jo visiem ļoti patika veidot skaistu Ziemassvētku dāvaniņu.

>>> Pasākuma bildes /PDF formātā/

 

   Noderīgas interneta adreses: