Daugavpils 11.pamatskola

Projekti

.........................................................................

Eiropas Savienības Erasmus+  programmas (KA2)  projekti

.............................................................

  Ar 2018. gada 1. septembri Daugavpils 11. pamatskola uzsāka aktīvu darbu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (KA2) projektos:

 .............................................................

PROJEKTS „Empātija pret iebiedēšanu” („Empathy Towards Bullying”)

  Projekts „Empātija pret iebiedēšanu” vērsts uz to, kā identificēt un novērst iebiedēšanu mūsdienu skolās, kā nodrošināt veiksmīgu politiku, lai mūsu skolēni spētu mācīties drošā, pozitīvā vidē, nebaidoties no vardarbības.

   Projekta koordinators ir Anglija, partnervalstis ir Latvija, Turcija, Spānija, Francija.

   Piedaloties vairākās projekta aktivitātēs, skolēni varēs identificēt dažādas vardarbības formas, tostarp fizisko, verbālo un kibernoziegumu, izprast to, ka iebiedēšana var ietekmēt  cilvēku labklājību un dzīves kvalitāti. Paredzētās aktivitātes: semināri, darbs grupās par iebiedēšanu, tās cēloņiem un sekām un, galvenais, kā to novērst mūsdienu skolās.

   Projekta norises laikā tiks novadītas sacensības starp skolām – veiksmīgākais logo, deja, kas atspoguļo problēmu, sporta un mūzikas sacensības. Skolēni sadarbosies dažādās aktivitātēs, ieskaitot pieredzes apmaiņu par iebiedēšanu. Skolēniem būs iespēja iepazīt citu valstu kultūru. Skolēni izmantos Twinspace un blogus, lai dalītos savā pieredzē.

Aktivitātes

   2018. gada no 19. oktobra līdz 24. oktobrim Turcijā tika novadīts partnervalstu seminārs skolotājiem „Viss, kas mums ir kopīgs”. Daugavpils 11. pamatskolu seminārā pārstāvēja skolas direktore Ina Meldere un svešvalodu skolotāja, projekta koordinatore Marianna Tretjakova.

   Seminārā tika apspriesti svarīgākie jautājumi projekta plānošanai, vadīšanai un īstenošanai, kā arī aktivitātes tuvākajiem trim mēnešiem.

   Tika piedāvāta kultūras programma, kur skolotājiem bija iespēja tuvāk iepazīties ar izglītības sistēmu pilsētā, ar vietējās skolas tradīcijām.

 Īstenojot šos projektus, Daugavpils 11. pamatskolai ir daudz darba. Mēs labi zinām, ka būs izaicinājumi, un mēs esam gatavi pārvarēt tos kopā ar mūsu komandu!

*   *   *   *   *   *

 

   No 2019. gada 10. marta līdz 14. martam Spānijā, Valensijā notika projekta „Empātija pret iebiedēšanu” otrā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte. Mobilitātē piedalījās Daugavpils 11. pamatskolas direktore Ina Meldere, svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore Marianna Tretjakova, 9. klases izglītojamās Jana Zaiceva, Alise Maļčeva un 7. klases izglītojamā Marija Deiko.

   Pirms mobilitātes katrai partnerskolai bija jāizpilda projekta norises noteikumos paredzētie uzdevumi. Izglītojamie veica radošo darbu – sacerēja, ierakstīja dziesmu un izveidoja filmu. Šo darbu saturs māca mūs veidot negatīvu attieksmi pret cilvēku pazemošanu. Skolā notika „anti-bullying” nedēļa. Skolēni iesaistījās kopīgajās aktivitātēs, piedalījās veselību veicinošajos pasākumos. Aktivitāšu galvenais mērķis bija uzlabot skolēnu prasmi saprasties savā starpā, kā arī mācīties sadarboties. Skolēni izvērtēja savu skolas biedru saskarsmes prasmes un pozitīvi novērtēja skolas gaisotni. Visi izstrādātie materiāli tika augšuplādēti Etwinning platformā.

   Mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitātes gaitā skolēni un skolotāji tika iepazīstināti ar spāņu dejas flamenko vēsturi. Flamenko deja spāņiem ir pašizpausmes iespēja, tā veido platformu konfliktu risināšanai, māca būt aktīvākiem, socializēties, attīstīt radošumu. Projekta dalībniekiem tika sarīkotas meistarklases, mācīti šīs dejas elementi. Deju nodarbības sniedza iespēju gan relaksēties, gan komunicēt, gan iegūt jaunus draugus.

   Mobilitātes laikā notika skolotāju sanāksmes un darbnīcas nākamo uzdevumu un aktivitāšu plānošanas nolūkā, kā arī tika piedāvāta plaša kultūras programma, kas sniedza iespēju iepazīt valsti, pilsētu, kultūru un tradīcijas.

*   *   *   *   *   *

 

2019.gada 27.maijā Daugavpils 11.pamatskolā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (KA219) projekta „Empātija pret iebiedēšanu” ietvaros tika novadīts seminārs “Droša vide skolā”.

    Seminārā piedalījās Daugavpils 11.pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina, svešvalodu skolotāja un projektu koordinātore Marianna Tretjakova, skolas psiholoģe Marina Kuzmina.

    Semināra mērķis bija dalīties pieredzē darbā ar projekta mobilitātēm. Darba gaitā tika prezentētas vairākas idejas kā projektā iegūto pieredzi un zināšanas skolēni izmantos nākotnē.

    Semināra ietvaros tika apspriestas sekojošas tēmas:

    Teātra spēles veidā skolēniem tika lūgts parādīt dažas iebiedēšanas situācijas. Kopā ar vecākiem, meklējot dažādas atbildes noteiktai situācijai un balstoties uz iepriekš iegūtām zināšanām, skolēni veidoja risinājumus.

    2018./2019.mācību gadā gaitā starptautiska projekta ietvaros tika paveikts liels darbs, kur skolēniem, kā arī vecākiem bija iespēja  piedzīvot vairākus pozitīvus mācību, pašizaugsmes un savstarpējo attiecību aspektus.

*   *   *   *   *   *

 

   No 2019. gada 30. septembra līdz 4. oktobrim Francijā, Ploërmel pilsētā, Sacré-Coeur koledžā tika novadīta trešā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektam „Empātija pret iebiedēšanu”. Mobilitātē piedalījās Daugavpils 11. pamatskolas direktore Ina Meldere, svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore Marianna Tretjakova, 6.klases skolnieks Iļja Aleksejenko, 7.klases skolnieki Ritvars Prikulis Pastars un Dmitrijs Vošteris.

   Pirms mobilitātes izglītojamie strādāja aktivitātēs, kuras palīdzēja atpazīst iebiedēšanas vai aizskaršanas gadījumus skolēnu vidū. Tika izveidotas multfilmas un filmas, kuras izglīto un rosina vērīgāk ieskatīties notiekošajā apkārt mums un māca pareizi rīkoties. Pildot mobilitātes uzdevumus, centrā bija skolēni, kuri mācījās domāt, sadarboties, meklēt atbildes uz jautājumiem, kurus izvirza dzīves situācijas, un iegūt prasmes darboties – pareizi reaģēt uz notiekošo, palīdzēt.   

   Sacré-Coeur koledžā visas partnerskolas prezentēja savu mājasdarbu. Tika novadīts konkurss, kur Daugavpils 11.pamatskolas izglītojamie ieguva godpilno pirmo vietu par radošumu un kreativitāti.

   Mobilitātes laikā visiem skolēniem tika piedāvātas daudzveidīgas nodarbības, kuru mērķis bija aicināt skolēnus iemācīties aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, motivēt labu darbu veikšanai, audzināt savstarpējo toleranci un izpalīdzību.

   Mobilitāte bija ļoti piepildīta un interesanta. Aktivitātes saliedēja gan skolēnus, gan skolotājus. Piedāvātā kultūras programma deva iespēju iepazīt Francijas kultūru, tradīcijas un vēsturi un rosināja turpināt pētīt šo valsti.

*   *   *   *   *   *

 

   No 2021. gada 29. marta līdz 31. martam Bārtona Hila akadēmijā, Torquay, Anglijā tika novadīta tiešsaistē ceturtā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektā „Empātija pret iebiedēšanu”. Projekta koordinators ir Anglija, partnervalstis ir Latvija, Turcija, Spānija un Francija.

   Mobilitātē piedalījās Daugavpils 11. pamatskolas direktore Ina Meldere, svešvalodu skolotāja un projekta koordinatore Marianna Tretjakova, 7. klases izglītojamie Iļja Aleksejenko, Jūlija Kuzņecova, Jeļizaveta Pipčenko, Viktorija Stepanova, Karolina Tihoņa.

Izmantojot virtuālās mācības un virtuālās aktivitātes, projekta dalībnieki turpināja ieplānoto darbu projektā. Mobilitātē tiešsaitē iepazīstināja ar projekta koordinatoru izglītības iestādi (telpu un darba režīmu), ar skolas direktori, skolotājiem, izglītojamajiem, skolas sasniegumiem, tradīcijām un kultūru.

   Virtuālajā sanāksmē koordinatoriem un direktoriem tika sarīkoti partnerības svētki, kas nodrošināja vērtīgu iespēju tikties visiem starptautiskajiem kolēģiem, lai apmainītos ar pieredzi un dalītos paraugpraksē.

   Bartona Hilla akadēmijas skolotāji un skolēni vadīja apmācības skolotājiem par IKT izmantošanu mācīšanās procesā un e-drošības atbalstu.

   Tiešraides stundās skolēni varēja iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai sasniegtu projekta mērķus. Tā bija lieliska iespēja padziļināti apgūt dažādus tematus, paplašināt zināšanas, pilnveidot starptautisko sadarbību.

.............................................................

    PROJEKTS „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni” („Me and you – through art to a better future”)

    Projekta „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni” aktivitātes paredz darbu ar skolēniem, kuriem ir dažādas spējas un prasmes.

   Projekta koordinators ir Polija, partnervalstis ir Latvija, Portugāle, Turcija.

   Projekta ietvaros ir ieplānoti pasākumi, kas nodrošinās vienlīdzīgas darbošanās iespējas skolēniem no nepilnīgām ģimenēm, no ģimenēm ar sociālām problēmām, finanšu grūtībām, jo šīs problēmas var būt par neveiksmes un antisociālās uzvedības avotu.

   Projekta mērķis ir veidot skolēniem dažādas prasmes – mākslinieciskās, tehniskās, muzikālās, kulinārijas; uzdevumi – nostiprināt cilvēka pašcieņu, mācīt atbrīvoties no spriedzes, veicināt radošo darbību. Projekta aktivitātes ir vērstas uz skolēnu izglītošanu un radošas personības audzināšanu, sagatavot dzīvei ģimenē, sabiedrībā, dzimtenē un apvienotajā Eiropā.

Aktivitātes

  Projekta mērķi un uzdevumi atbilst arī mūsu skolas darba prioritātēm, viena no kurām ir mērķtiecīgi organizēta atbalsta sniegšana izglītojamajiem viņu  vispusīgas attīstības veicināšanai.

  Paredzētās aktivitātes: semināri, darbs grupās, valstu kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana. Projekts paredz pieredzes apmaiņu un labās prakses iegūšanu. Projekts ir pielāgots personāla profesionālās pilnveides vajadzībām.

  Projekta norises laikā skolēni sadarbosies dažādās aktivitātēs, mācīsies attīstīt savus talantus. Plānotās aktivitātes: skolēnu mākslas darbu izstādes veidošana; multimēdiju prezentācijas; pieredzes gūšana darbā ar telpiskām formām un skolēnu veidota fofalbuma prezentēšana; mūzika un deja kā pašizteiksmes forma; ēdienu gatavošanas māksla, tautu tradīcijas ēdienkartē. Skolēniem būs iespēja iepazīt citu valstu kultūru.

  No 2018. gada 3. decembra līdz 7. decembrim Polijā tika novadīts partnervalstu seminārs skolotājiem. Daugavpils 11. pamatskolu seminārā pārstāvēja skolas direktore Ina Meldere, direktores vietnieks, IT speciālists Vladimirs Muravickis un svešvalodu skolotāja, projekta koordinatore Marianna Tretjakova.

  Seminārā tika apspriesti svarīgākie jautājumi projekta plānošanai, vadīšanai un īstenošanai, kā arī aktivitāšu norises laiki.

  Tika piedāvāta kultūras programma, kur skolotājiem bija iespēja tuvāk iepazīties ar izglītības sistēmu pilsētā, ar vietējās skolas tradīcijām. 

*   *   *   *   *   *

 

   No 2019. gada 17. marta līdz 23. martam Portugālē, Sobredā notika projekta „Es un Jūs – ar mākslas starpniecību uz labāku nākotni” otrā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte.

   Mobilitātē piedalījās Daugavpils 11. pamatskolas svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore Marianna Tretjakova, krievu valodas un literatūras skolotāja Oļa Baranauskiene, 7. klases skolnieki Ilja Vasilica, Artjoms Ņikitins, Liāna Tavkiņa, 8. klases skolniece Viktorija Kozlova.

   Saskaņā ar projekta noteikumiem skolēni izpildīja mājasdarbu – radošo uzdevumu – zīmēja tematiskās gleznas un veidoja prezentāciju par nacionāliem simboliem.

   Mobilitātes gaitā Sobredā tika izveidota kopīga sadarbības platforma. Skolēni piedalījās radošajās darbnīcās, strādāja pie speciāliem darbgaldiem, izmantoja dabas materiālu paraugus, portugāļu flīzes un mandalas. Praktiskās nodarbības sniedza iespēju pašizpausmei – skolēni pauda savas domas, idejas, radošumu.

   Mobilitātes norises laikā skolēni dzīvoja ģimenēs, kas deva iespēju veidot dažādas kompetences: saziņu dažādās valodās, pašizziņu, pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību, digitālo un kultūras izpratni.

   Piedāvātā kultūras programma, meistardarbnīcas un kopīgās aktivitātes nostiprināja saskarsmes prasmes, tika bagātināta skolēnu ikdienas pieredze, nostiprināta prasme darboties komandā.

*   *   *   *   *   *

 

   2019.gada 6. maija līdz 10. maijam Latvijā, Daugavpilī, Daugavpils 11.pamatskolā tika novadīta otrā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektam „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni”. Mobilitātē piedalījās projekta partneri no Polijas (projekta koordinatori), Portugāles un Turcijas.
   Projekta posma mērķi veidoja aktivitāšu īstenošana, kuru pamats bija vairākas radošās darbnīcas.
   Pirms mobilitātes katras partnerskolas izglītojamie pildīja “mājas darbu”, izveidoja instalāciju no pārstrādātiem materiāliem ar apraksta albumu par darba procesa posmiem.
   Mobilitātes laikā, strādājot kopā darbnīcās, skolēni radīja apģērbu no ekoloģiski tīriem materiāliem, un prezentēja to modes skatē.
   Meistardarbnīca Aglonas „Maizes muzejā” piesaistīja īpašu viesu uzmanību. Šeit viesi varēja veidot maizes kukuli savām rokām, kuru arī pēc tam izceptu paņēma līdzi. Programmas vadītāja un muzeja saimniece Vija atraktīvi, ar dziesmām un dejām veidoja stāstu par maizes cepšanas tradīcijām Latgalē.
   Darba gaitā tika apmeklēts Daugavpils māla mākslas centrs. Skolēniem tika sniegta interesanta informācija par centra dibinātājiem, kā arī par dažādiem vēsturiskajiem faktiem. Māla mākslas centra darbiniece iepazīstināja viesus ar mūsdienīgo interjera rotājumu paņēmieniem, kad dekorā izmantoti māla priekšmeti. Visiem bija iespēja piedalīties darbnīcā un pagatavot no māla to, ko katrs vēlējās.
   Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, iepazīties ar mākslinieka ekspozīciju un mūsdienu autoru darbu izstādēm.
   Kultūras programmas ietvaros tika piedāvāta iespēja iepazīties ar vienu no nozīmīgākajiem 21.gadsimta kultūras infrastruktūras projektiem Latvijā „Gaismas pili”, ka arī pastaigāties pa Rīgas šaurajām ielām un baudīt Jūgendstila arhitektūru.
   Mūsu izglītojamie uzzināja daudz jaunu un interesantu faktu par citu valstu kultūru. Gatavojoties viesu uzņemšanai, skolēni padziļināja zināšanas arī par Latvijas kultūru.   
   Skolēnu vecāki aktīvi piedalījās projekta aktivitātēs – uzņēma savās ģimenēs skolēnus no citām valstīm, piedāvāja ārzemju draugiem iesaistīties viņu ģimenes aktivitātēs, kuras bija saistītas ar latviešu kultūru un dzīvesveidu. Vecāki atzina, ka projekts pozitīvi ietekmējis viņu bērna personības veidošanos, un izteica vēlēšanos  atbalstīt un iesaistīties citu projektu īstenošanā.
   Lielākais skolēnu ieguvums, darbojoties projektā, ir uzlabotas sadarbības, svešvalodas un radošās prasmes.

 

*   *   *   *   *   *

 

   No 2019. gada 4. novembra līdz 8. novembrim Turcijā, Germencik pilsētā, Himmeta Condur Cumhuriyet vidusskolā tika novadīta ceturtā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektam „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni”.

   Daugavpils 11. pamatskolu pārstāvēja skolas direktore Ina Meldere, direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina un svešvalodu skolotāja, projekta koordinatore Marianna Tretjakova.

   Mobilitāte tika veltīta projekta aktivitāšu rezultātu apspriešanai, izvērtēšanai un pozitīvās pieredzes izmantošanai partnerskolās.

Tika apspriesti sekojoši jautājumi:

Mobilitātes dalībniekiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās. Kultūras programmas ietvaros pedagogi apmeklēja vēsturiskas vietas.

*   *   *   *   *   *

 

   No 2019. gada 9. decembra līdz 13. decembrim Polijā, SŁupskā, Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka skolā tika novadīta piektā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektam „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni”. Daugavpils 11. pamatskolu pārstāvēja svešvalodu skolotāja, projekta koordinatore Marianna Tretjakova, mūzikas skolotāja Olga Bančenkova un 7., 8., 9.klašu izglītojamās Liāna Tavkiņa, Viktorija Dmitrijeva, Sofija Fjodorova un Viktorija Kozlova.

   Mobilitātē piedalījās mūzikas pedagogi no Latvijas, Turcijas, Portugāles un Polijas, kuri virtuāli un praktiski iepazīstināja projekta dalībniekus ar savas tautas kultūru – dziesmām un dejām.

   Mobilitātes dalībniekiem tika piedāvātas radošās darbnīcas, kur mūzika un māksla bija integrētas citu mācību priekšmetu saturā. Skolotāji dalījās pieredzē, kā ar mūzikas un mākslas palīdzību veidot mācību stundas interesantākas un aktīvākas, paaugstinot izglītojamo mācību motivāciju. Radošajās Ziemassvētku darbnīcās skolēni un skolotāji mācījās veidot svētku rotājumus, dāvanas un dāvanu iesaiņojumus, cept tradicionālos cepumus. Darbnīcu galvenais mērķis bija – radīt svētku sajūtu, atraisīt radošo iedvesmu, izzināt ziemas saulgriežu tradīcijas. Pozitīva noskaņa, jauka un sirsnīga nodarbību gaisotne deva iespēju dalībniekiem izjust svētku gaidīšanas prieku.

   Kultūras programmas ietvaros skolēni un skolotāji apciemoja Salaveci, redzēja skaistas Ziemassvētku dekorācijas un eglīšu rotājumus, apmeklēja fabriku, kur vēroja meistaru roku darbus – no stikla darinātas Ziemassvētku bumbas.

   Dzīvojot ģimenēs, skolēniem bija iespēja iepazīties ar poļu svētku tradīcijām un kultūru.

   Mobilitātes gaitā izglītojamie saņēma nenovērtējamu pieredzi, kura palīdzēs attīstīt strādīgumu, mīlestību, sapratni un realizēt sevi nākotnē.

*   *   *   *   *   *

 

No 2020. gada 24. februāra līdz 28. februārim Turcijā, Germencik pilsētā, Himmeta Condur Cumhuriyet vidusskolā tika novadīta piektā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektam „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni”. Daugavpils 11. pamatskolu pārstāvēja direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina, svešvalodu skolotāja Jekaterina Ribakova un izglītojamie Kristīna Masjko, Evelīna Rusakova, Ņikita Gorkins, Vladislavs Volkovs. 
Projekta mobilitātē notika informācijas apmaiņa par novadītajām aktivitātēm skolās, notika meistardarbnīcas, tika apspriesti turpmākie darba mērķi un uzdevumi. 
Katra partnerskola prezentēja savu valsti filmā par savas tautas kultūru un tradicionālajiem ēdieniem. Projekta dalībniekiem tika piedāvātas meistarklases kulinārijā, kur visiem bija iespēja iemācīties gatavot turku tradicionālo ēdienu „sarma” jeb vīnogu lapu tītenīšus. Mākslas radošajās darbnīcās skolēni strādāja ar viegli pārstrādājamiem materiāliem un izveidoja kreatīvas lelles un dekoratīvus elementus. Skolēni kopīgajā darbā izstrādāja grāmatu  „Tradicionālo ēdienu receptes”. Ļoti izteiksmīgi darbi izdevās gleznošanas darbnīcās. Skolēni ne tikai attīstīja savas mākslinieciskās prasmes, bet arī uzzināja par krāsu optisko, psihofizioloģisko, emocionālo un simbolisko nozīmi, par krāsu terapiju.
Kultūras programmas laikā dalībnieki apmeklēja Vīģes fabriku, Dzelzceļa vēstures, Olīveļļas un Arheoloģisko muzeju.
Dzīvojot ģimenēs, skolēniem bija iespēja iepazīt citu tautu tradīcijas un kultūru. Mobilitātes laikā gūtā pieredze, iespaidi, pozitīvās emocijas sekmēs skolēnu turpmāko pašrealizāciju.

*   *   *   *   *   *

2021.gadā no trešā līdz piektajam februārim attālināti, ZOOM platformā, tika novadīta septītā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektam „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni” (Eiropas Savienības Erasmus+ programma (KA2)).

   Projekta koordinators ir Polija, partnervalstis ir Latvija, Portugāle un Turcija. Daugavpils 11.pamatskolas vebināra dalībnieki šoreiz bija direktores vietniece audzināšanas un izglītības jomā Ilona Kokina, svešvalodu skolotāja, projekta koordinatore Marianna Tretjakova, svešvalodu skolotāja Jeļena Lucijanova.
   Vebināra programmā tika iekļauti jautājumi:
- projekta aktivitāšu apraksts un izvērtējums;
- radošā IKT izmantošana projektos;
- Padlet - rīks, ko der atcerēties (partneru prezentācijas);
- darbs Padlet platformā, kā to organizēt un kā sadarboties;
- quizzizz klasē (partneru prezentācijas);
- noslēguma anketa projekta dalībniekiem;
- projekta izvērtējums.
   Sadarbojoties tiks sagatavoti vairāki materiāli, kas palīdzēs veiksmīgi novērtēt projekta novadītās aktivitātes un veikt projekta izvērtējumu.

>>> Projekta radošais darbs /PDF formātā/

  .............................................................

 

   PROJEKTS „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā” („Snapshots of myself on the European canvas”)

Projekts „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā” piedāvā skolēniem tās iespējamās alternatīvas, kas uzlabo viņu prasmes, motivē darbam, veicina radošumu un pašizpausmi, un māksliniecisko uztveri. Izglītība mūsdienās nav iepējama bez ārpusskolas aktivitātēm. Skolēni pastāvīgi sadarbojas, dalās pieredzē ar savām interesēm un aizraušanos, strādā kopā, sazinās, iegūst jaunu informāciju par Eiropas kultūrām. Lai sasniegtu mērķus un pievienotu spēcīgāku starpkultūru komponentu projektam, ir nolemts apvienot fotografēšanu ar skolēnu ikdienas dzīvi, kultūru, problēmām un uzskatiem.

Projekta koordinators Rumānija, partnervalstis ir Latvija, Turcija, Polija, Rumānija.

 

Aktivitātes

    Projekta pirmā aktivitāte notika laika posmā no 2018. gada 17. decembra līdz 21. decembrim Turcijā, Adanā. Daugavpils 11. pamatskolu pārstāvēja izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina, svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore Marianna Tretjakova, 9. klases izglītojamās Katrina Marija Persina, Viktorija Deiko, 8. klases izglītojamā Viktorija Breļa, 7. klases izglītojamās Valērija Grigase un Evita Feldberga.

   Projekta dalībnieki apmeklēja Adanas „Kasim Sacide Ener” vidusskolu, kur katra partnervalsts prezentēja savu skolu, pilsētu, iepazīstināja ar izglītības sistēmu. Viesiem bija iespēja apmeklēt mācību stundas, gūt priekšstatu par izglītības metodiku Turcijas skolās, aplūkot mācību materiālus. Katras projekta darbā iesaistītās valsts izglītojamie prezentēja mājasdarbu „Diena manā dzīvē” un piedalījās radošajās darbnīcās, kuras tika veltītas skolēnu pieredzes apmaiņai, komunikācijas prasmju pilnveidošanai. Ar lielu aizrautību izglītojamie strādāja radošajā darbnīcā „Turku papīra marmorēšana”, kur iepazinās un izmēģināja senu papīra dekorēšanas tehniku – marmorēšanu. Katrs skolēns, izvēloties krāsu salikumu un intensitāti, veidoja rakstu uz ūdens virsmas, no kuras tas tika pārnests uz papīra. Projekta dalībnieki piedalījās meistarklasē „Tradicionālā turku koka karotes apgleznošana”, kurā iepazinās ar turku tautas rakstu zīmēm, raksta kompozīciju. Skolēni veidoja ornamentus uz koka karotēm.

   Mobilitātes laikā viesiem tika piedāvāta daudzveidīga kultūras programma. Tās ietvaros tika sarīkotas ekskursijas Adanā un senajā pilsētā Tarsos. Projekta dalībnieki piedalījās braucienā uz brīnumaināko Turcijas reģionu – Kapadokiju, kur aplūkoja vēsturiskus un neparastus dabas objektus.

   Mobilitātes laikā skolēni dzīvoja ģimenēs, kas deva viņiem papildus iespēju atrast sev jaunus draugus, iepazīt kultūras daudzveidību, uzlabot savas komunikācijas un socializācijas prasmes, kas ir nepieciešams integrācijai sabiedrībā un tālākai attīstībai.

   Visu aktivitāšu laikā izglītojamie un pedagogi veidoja izpratni par tautu kultūru, reliģiju un tradīcijām, piedalījās starpkultūru dialogā, radot praktiskas lietas. Projekta dalībnieki ieguva jaunas zināšanas un labu pieredzi praktiskajā darbā. Aktivitāšu noslēgumā projekta dalībnieki izvērtēja darbu un saņēma apliecības.

           

*   *   *   *   *   *

 

 No 2019. gada 8. aprīļa līdz 12. aprīlim Rumānijā, Oradjas pilsētā notika projekta „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā” otrā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte. Tās tēma – „Mana skola – krāsu, gaismas un dizaina metodes”. Mobilitātē piedalījās Daugavpils 11. pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina, svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore Marianna Tretjakova, 8. klases izglītojamie Pāvels Stupakovs, Rihards Prikulis–Pastars, Kristīne Maļčeva, 9. klases izglītojamās Margarita Ždanovska un Katrina Marija Persina.

   Aktivitātes sākās Avram Iancu vidusskolā Oradjā. Projekta dalībniekus iepazīstināja ar izglītības sistēmu Rumānijā, ar tās kultūru un tradīcijām. Skolotāji un izglītojamie apmeklēja nodarbības un piedalījās mācību procesā.

   Darba gaitā tika piedāvātas radošās darbnīcas, kurās projekta dalībnieki prezentēja savu skolu. Latvijas grupa prezentēja Daugavpils 11. pamatskolu, izmantojot digitālus tematiskos stāstus: „Mani vismīļākie priekšmeti”, „Skolas tradīcijas un svētki”, „Sports manā skolā”, „Svešvalodas manā skolā”, „Radošās darbnīcas manā skolā”. Prezentācijās tika akcentēts svešvalodas lietojums un fotogrāfiju dizains.

   Mobilitātes laikā skolotājiem un izglītojamajiem tika organizēta profesionālā apmācība fotografēšanā. Projekta dalībniekiem tika demonstrētas dažādas fotografēšanas metodes un prezentēts fotostudijas aprīkojums profesionāla rezultāta iegūšanai. Pēc teorētiskā kursa izglītojamie un skolotāji pielietoja iegūtās zināšanas praksē: fotografēja dažādus priekšmetus, veidoja portretus. Katrs izglītojamais izpildīja individuālu uzdevumu „Portreta fotogrāfijas noslēpumi”. Profesionāli fotogrāfi mācīja izglītojamos saskatīt, uztvert un gūt pozitīvas emocijas no paveiktā. Kursa nobeigumā izglītojamie prezentēja savus foto darbus, saņēma padomus kā fotogrāfijā atspoguļot cilvēka rakstura spilgtākās iezīmes, temperamentu, uzvedības manieres, ieradumus, žestus.

   Profesionālajās darbnīcās izglītojamajiem tika piedāvāta iespēja attīstīt komunikatīvās prasmes, kā arī padomāt par savu nākotnes profesiju. Izglītojamie redzēja, ka fotografēšana ir māksla un profesija, kas paredz disciplīnu, nopietnu darbu, laiku un pacietību.

Mobilitātes laikā izglītojamie dzīvoja ģimenēs, kas deva iespēju veidot un attīstīt kompetences: saziņu dažādās valodās, pašizziņu, pašiniciatīvu.

   Nedēļas laikā projekta dalībniekiem tika piedāvāta plaša kultūras programma: iepazīšanās ar Rumānijas vēsturi, arhitektūru, iespaidīgām dabas ainavām, reibinošiem kalnu ceļiem. Mobilitātes dalībniekiem bija iespēja ieraudzīt Rumāniju „fotogrāfa acīm”. Izglītojamie guva nenovērtējamu pieredzi, kas motivē attīstīties un pilnveidoties.  

*   *   *   *   *   *

 

No 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim Polijā, pilsētā Radoma, Józef Piłsudski pamatskolā tika novadīta trešā mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitāte projektam „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā”, kur Daugavpils 11. pamatskolu pārstāvēja izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina, svešvalodu skolotāja Jeļena Lucijanova, un izglītojamie Daniels Bogatirjovs, Sofija Bondina, Ilāna Skreba, Artjoms Leonovs, Anastasija Vasiļjeva.

Mobilitātes pirmajā dienā tika apspriesti projekta mērķi un izvirzīti uzdevumi nākamajām mobilitātēm. Pirms mobilitātes izglītojamie izpildīja mājasdarbu – izveidoja video prezentāciju „Es un mana pilsēta”, ko demonstrēja partnervalstu delegācijām. Projekta dalībnieki stāstīja par savu skolu, izglītības sistēmu valstī. Mobilitātes gaitā skolēni strādāja radošajās darbnīcās profesionāla fotogrāfa vadībā, kurš stāstīja par fotografēšanas mākslas tehnisko pusi, fotogrāfijas kompozīciju un foto apstrādi. Skolēni pilnveidoja savas zināšanas fotogrāfijas uzņemšanas paņēmienos. Projekta dalībnieki veidoja posterus „Radoma caur kameras objektīvu”. Skolēni augsti novērtēja šo darbu.

Polijas partneri mobilitātes dalībniekiem piedāvāja daudzveidīgu kultūras programmu Varšavā un Krakovā. Skolēni dzīvoja viesģimenēs kopā ar saviem vienaudžiem no Polijas, kur  viņi varēja padziļināt zināšanas angļu valodā, vērot sadzīvi, baudīt nacionālos ēdienus.

Kopumā visas mobilitātes aktivitātes paaugstināja skolēnu pašvērtējumu, līdz ar to arī motivēja mācību darbā sasniegt labākus rezultātus. Jauni iespaidi, pozitīvas emocijas veido pārliecību, ka gūtā pieredze noderēs arī turpmākajā dzīvē.

 

.............................................................

 

   PROJEKTS „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas” („Social inclusion of people with disabilities”)

 Projekts „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas” pievērš lielu uzmanību sociālās atstumtības problēmai skolās. Ar šo problēmu projekta dalībnieki “cīnīsies” kopā: veiks novērojumus, mainīsies idejām, apkopos labās prakses piemērus, ko skolas varēs izmantot ikdienā.

Projekta koordinators Turcija, partnervalstis ir Latvija, Rumānija, Polija.

 

Aktivitātes

       No 2019.gada 22.aprīļa līdz 26.aprīlim Turcijā, Izmirā, Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan İlkokulu skolā tika novadīta pirmā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektā “Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociāla iekļaušana, šķērsojot robežas”.

   Mobilitātē piedalījās svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore Marianna Tretjakova, direktores vietniece audzināšanas jomā Ilona Kokina, 6.klases izglītojamās Vita Aleksejeva, Ilāna Skreba, 7.klases izglītojamie Ruslans Osipovs, Ilja Višniveckis, 5.klases izglītojamais Artūrs Podkolzins un viņa asistents Vida Pilinoviča.

   Projekta mērķis ir veicināt iekļaušanas procesu bērniem ar speciālajām vajadzībām vispārizglītojošā skolā, izmantojot drāmas metodi psihosociālajai rehabilitācijai.

   Piedalīšanās teatralizētajās miniatūrās attīstīja visu projekta dalībnieku radošumu, saskarsmes prasmes. Teātra māksla tika prezentēta kā psihosociālās integrācijas iespēja.

   Darba gaitā tika iesaistīti ne tikai bērni ar speciālajām vajadzībām, bet arī šo bērnu klasesbiedri, vecāki un atbalsta personāls. Tika pievērsta uzmanība komunikācijas prasmju attīstībai, sociālo prasmju treniņiem darba grupās.

   Projekta dalībnieki nodarbību laikā apguva praktiskās iemaņas dialoga un monologa veidošanā, kā arī attīstīja publiskās runas prasmi. Aktivitātes tika veidotas atbilstoši šodienas skolēnu attīstībai, spējām, tas bija aizraujoši ar emocionālu līdzpārdzīvojumu.

   Visiem projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt plašu, daudzveidīgu kultūras programmu, kura bija veltīta bērnu svētku svinēšanai, kā arī vēsturisko objektu apskatei, viens no kuriem pieder septiņiem pasaules brīnumiem. (Artemīdas templis Efesā).

   Strādājot projektā, dzīvojot ģimenēs, bērni ir ieguvuši to, kas ir nepieciešams katram - atbalsts, palīdzība, iecietība un mīlestība.

*   *   *   *   *   *

 

   No 2019. gada 14. oktobra līdz 18. oktobrim Daugavpils 11. pamatskolā tika novadīta otrā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektam „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas”. Mobilitātē piedalījās projekta koordinātori no Turcijas pamatskolas “Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan”, projekta partneri no Rumānijas pamatskolas “Educatie Incluzivă”, projekta partneri no Polijas pamatskolas “im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach” un Daugavpils 11. pamatskolas projekta dalībnieku grupa.

   Mobilitātes pirmā diena sākās Daugavpils 11. pamatskolā, kur viesus sveica skolas ansamblis un tautas dejas kolektīvi. Partnervalstu delegācijas iepazinās ar skolu. Katras projekta dalībvalsts prezentācija par savu dzimto pilsētu un skolu palīdzēja labāk izprast citu tautu kultūru un tradīcijas. Projekta dalībniekiem tika piedāvātas radošās darbnīcas – auduma un koka apgleznošana, prievīšu aušana. Pirmās dienas aktivitātes turpinājās Daugavpils Kultūras pilī, kur Daugavpils 11. pamatskolas izglītojamie rādīja skolas mājasdarbu – teātra izrādi, par aktuālu tēmu – bērnu sociālo iekļaušanu sabiedrībā. Diena turpinājās Daugavpils pilsētas centrā, kur viesiem tika piedāvāta ekskursija pa pilsētu.

   Mobilitātes otrā diena notika Rēzeknē, kur projekta dalībniekiem tika piedāvātas ekskursijas un radošās darbnīcas Latgales vēstniecībā GORS, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, Latgales Kultūrvēstures muzejā.

   Mobilitātes nākamās divas dienas tika veltītas Latvijas dabai, arhitektūrai un vēsturiskajām celtnēm, tautas tradīcijām un kultūrai. Projekta partneri apmeklēja Aglonas baziliku, Kristus Karaļa kalnu, Leļļu galeriju Preiļos, noslēpumaino un unikālo Čertoka ezeru, Jūrmalu un Rīgu.

   Mobilitātes pēdējā dienā projekta dalībnieki apmeklēja Daugavpils teātri, izmēģināja tradicionālā amata prasmes un iemaņas pilsētas Māla mākslas centrā, izbaudīja pasaulslavenā mākslinieka ekspozīciju un mūsdienu autoru darbu izstādes Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā.

   Mobilitātes laikā izdevās iesaistīt visus projekta dalībniekus kopīgā, pozitīvām emocijām piepildītā darbā. Sadarbojoties, skolēni un pedagogi labāk iepazina viens otru, uzlaboja komunikācijas prasmes, kas nepieciešamas, gan turpmākā darba organizēšanā, gan ikdienā.

*   *   *   *   *   *

 

No 2020.gada no 27.janvāra līdz 31.janvārim Rumānijas pamatskolā “Educatie Incluzivă” Kluż-Napoka pilsētā tika novadīta trešā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektā „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas”.

   Mobilitātē piedalījās projekta koordinatori no Turcijas pamatskolas “Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan”, projekta partneri no Polijas pamatskolas “im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach”,    Daugavpils 11.pamatskolas izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina, angļu valodas skolotāja Jeļena Lucijanova, bioloģijas skolotāja Natālija Šope, 6.klases izglītojamie Jeļizaveta Pipčenko, Sofija Bondina, Jūlija Kuzņecova, Karolina Tihoņa, Dmitrijs Kozlovskis, Artūrs Novikovs, Artjoms Putāns, 6.klases vecāku pārstāve Kristina Prigoda.
   Mobilitātes laikā tika apspriesti projekta pirmie rezultāti. Partnerskolu grupas prezentēja izstrādātus vai pilnveidotus projekta materiālus, dalījās pieredzē problēmsituāciju risināšanā. Tika ieplānotas turpmākās projekta aktivitātes. Projekta koordinatori novērtēja projekta progresu, norādīja uz risināmajiem jautājumiem.
   Bērni, skolotāji un vecāki tika iesaistīti komandas darbā, muzikālajā un teatralizētajā programmā savu talantu atklāšanā. Visiem bija iespēja attīstīt radošumu mākslas darbnīcās.
   Piedāvātā daudzpusīgā kultūras pasākumu programma palīdzēja novērtēt Rumānijas kultūru un tradīcijas.

  

*   *   *   *   *   *

 

  No 2021.gada 31.maija līdz 4. jūnijam Polijas pamatskolā “im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach” tika novadīta ceturtā virtuālā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektam „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas”. Mobilitātē piedalījās projekta koordinātori no Turcijas pamatskolas “Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan”, projekta partneri no Rumānijas pamatskolas “Educație Incluzivă” un Daugavpils 11.pamatskolas projekta dalībnieku grupa.

   Projekta aktivitātes dalībniekus uzrunāja skolas direktore. Visiem bija iespēja virtuāli apmeklēt projekta partnerskolu Polijā. Skolēniem un skolotājiem tika piedāvāts radošais darbs ar “lapiņu grāmatu”, vienkāršs aktivitātes veids, kas apliecināja, ka projekta gaitā ir iegūtas zināšanas un prasmes, kas turpmāk būs par atbalstu mācīšanās procesā. Šī aktivitātes metode arī sistematizēja informāciju par apgūto tēmu.

   Poļu projekta dalībnieku grupa prezentēja teātra ludziņas, kuru saturs bija saistīts ar situācijām, kad mēs kontaktējamies ar bērniem ar speciālajām vajadzībām un problēmām, kuras saistītas ar šo bērnu integrēšanu sabiedrībā. Skolotāji organizēja grupu darbu ar bērniem, kuriem bija dažāds sagatavotības līmenis un izcili prezentēja projekta mērķi - veicināt iekļaušanas procesu bērniem ar speciālajām vajadzībām vispārizglītojošā skolā, izmantojot drāmas metodi psihosociālajai un rehabilitācijai.

 Bija iespēja doties virtuālajās ekskursijās, kas palīdzēja iepazīties ar valsts kultūru un tradīcijām.

 Darba gaitā projekta koordinatori apsprieda galvenos jautājumus par projekta izpildītajiem mērķiem un uzdevumiem.

.............................................................

   Daugavpils 11. pamatskolas projektus līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma, un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 11. pamatskolas 
projekta dalībnieku komanda