Projekti

.........................................................................

Eiropas Savienības Erasmus+  programmas (KA2)  projekti

.............................................................

  Ar 2018. gada 1. septembri Daugavpils 11. pamatskola uzsāka aktīvu darbu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (KA2) projektos:

 .............................................................

PROJEKTS „Empātija pret iebiedēšanu” („Empathy Towards Bullying”)

      Projekts „Empātija pret iebiedēšanu” vērsts uz to, kā identificēt un novērst iebiedēšanu mūsdienu skolās, kā nodrošināt veiksmīgu politiku, lai mūsu skolēni spētu mācīties drošā, pozitīvā vidē, nebaidoties no vardarbības.

   Projekta koordinators ir Anglija, partnervalstis ir Latvija, Turcija, Spānija, Francija.

   Piedaloties vairākās projekta aktivitātēs, skolēni varēs identificēt dažādas vardarbības formas, tostarp fizisko, verbālo un kibernoziegumu, izprast to, ka iebiedēšana var ietekmēt  cilvēku labklājību un dzīves kvalitāti. Paredzētās aktivitātes: semināri, darbs grupās par iebiedēšanu, tās cēloņiem un sekām un, galvenais, kā to novērst mūsdienu skolās.

   Projekta norises laikā tiks novadītas sacensības starp skolām – veiksmīgākais logo, deja, kas atspoguļo problēmu, sporta un mūzikas sacensības. Skolēni sadarbosies dažādās aktivitātēs, ieskaitot pieredzes apmaiņu par iebiedēšanu. Skolēniem būs iespēja iepazīt citu valstu kultūru. Skolēni izmantos Twinspace un blogus, lai dalītos savā pieredzē.

Aktivitātes

   2018. gada no 19. oktobra līdz 24. oktobrim Turcijā tika novadīts partnervalstu seminārs skolotājiem „Viss, kas mums ir kopīgs”. Daugavpils 11. pamatskolu seminārā pārstāvēja skolas direktore Ina Meldere un svešvalodu skolotāja, projekta koordinatore Marianna Tretjakova.

   Seminārā tika apspriesti svarīgākie jautājumi projekta plānošanai, vadīšanai un īstenošanai, kā arī aktivitātes tuvākajiem trim mēnešiem.

   Tika piedāvāta kultūras programma, kur skolotājiem bija iespēja tuvāk iepazīties ar izglītības sistēmu pilsētā, ar vietējās skolas tradīcijām.

 Īstenojot šos projektus, Daugavpils 11. pamatskolai ir daudz darba. Mēs labi zinām, ka būs izaicinājumi, un mēs esam gatavi pārvarēt tos kopā ar mūsu komandu!

.............................................................

    PROJEKTS „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni” („Me and you – through art to a better future”)

 Projekta „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni” aktivitātes paredz darbu ar skolēniem, kuriem ir dažādas spējas un prasmes.

   Projekta koordinators ir Polija, partnervalstis ir Latvija, Portugāle, Turcija.

   Projekta ietvaros ir ieplānoti pasākumi, kas nodrošinās vienlīdzīgas darbošanās iespējas skolēniem no nepilnīgām ģimenēm, no ģimenēm ar sociālām problēmām, finanšu grūtībām, jo šīs problēmas var būt par neveiksmes un antisociālās uzvedības avotu.

   Projekta mērķis ir veidot skolēniem dažādas prasmes – mākslinieciskās, tehniskās, muzikālās, kulinārijas; uzdevumi – nostiprināt cilvēka pašcieņu, mācīt atbrīvoties no spriedzes, veicināt radošo darbību. Projekta aktivitātes ir vērstas uz skolēnu izglītošanu un radošas personības audzināšanu, sagatavot dzīvei ģimenē, sabiedrībā, dzimtenē un apvienotajā Eiropā.

.............................................................

   PROJEKTS „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā” („Snapshots of myself on the European canvas”)

Projekts „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā” piedāvā skolēniem tās iespējamās alternatīvas, kas uzlabo viņu prasmes, motivē darbam, veicina radošumu un pašizpausmi, un māksliniecisko uztveri. Izglītība mūsdienās nav iepējama bez ārpusskolas aktivitātēm. Skolēni pastāvīgi sadarbojas, dalās pieredzē ar savām interesēm un aizraušanos, strādā kopā, sazinās, iegūst jaunu informāciju par Eiropas kultūrām. Lai sasniegtu mērķus un pievienotu spēcīgāku starpkultūru komponentu projektam, ir nolemts apvienot fotografēšanu ar skolēnu ikdienas dzīvi, kultūru, problēmām un uzskatiem.

Projekta koordinators Rumānija, partnervalstis ir Latvija, Turcija, Polija, Bulgārija.

.............................................................

   PROJEKTS „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas” („Social inclusion of people with disabilities”)

 Projekts „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas” pievērš lielu uzmanību sociālās atstumtības problēmai skolās. Ar šo problēmu projekta dalībnieki “cīnīsies” kopā: veiks novērojumus, mainīsies idejām, apkopos labās prakses piemērus, ko skolas varēs izmantot ikdienā.

Projekta koordinators Turcija, partnervalstis ir Latvija, Rumānija, Polija.

.............................................................

   Daugavpils 11. pamatskolas projektus līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma, un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 11. pamatskolas 
projekta dalībnieku komanda