Projekti

.........................................................................

Eiropas Savienības Erasmus+  programmas (KA2)  projekti

.............................................................

  Ar 2018. gada 1. septembri Daugavpils 11. pamatskola uzsāka aktīvu darbu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (KA2) projektos:

 .............................................................

PROJEKTS „Empātija pret iebiedēšanu” („Empathy Towards Bullying”)

  Projekts „Empātija pret iebiedēšanu” vērsts uz to, kā identificēt un novērst iebiedēšanu mūsdienu skolās, kā nodrošināt veiksmīgu politiku, lai mūsu skolēni spētu mācīties drošā, pozitīvā vidē, nebaidoties no vardarbības.

   Projekta koordinators ir Anglija, partnervalstis ir Latvija, Turcija, Spānija, Francija.

   Piedaloties vairākās projekta aktivitātēs, skolēni varēs identificēt dažādas vardarbības formas, tostarp fizisko, verbālo un kibernoziegumu, izprast to, ka iebiedēšana var ietekmēt  cilvēku labklājību un dzīves kvalitāti. Paredzētās aktivitātes: semināri, darbs grupās par iebiedēšanu, tās cēloņiem un sekām un, galvenais, kā to novērst mūsdienu skolās.

   Projekta norises laikā tiks novadītas sacensības starp skolām – veiksmīgākais logo, deja, kas atspoguļo problēmu, sporta un mūzikas sacensības. Skolēni sadarbosies dažādās aktivitātēs, ieskaitot pieredzes apmaiņu par iebiedēšanu. Skolēniem būs iespēja iepazīt citu valstu kultūru. Skolēni izmantos Twinspace un blogus, lai dalītos savā pieredzē.

Aktivitātes

   2018. gada no 19. oktobra līdz 24. oktobrim Turcijā tika novadīts partnervalstu seminārs skolotājiem „Viss, kas mums ir kopīgs”. Daugavpils 11. pamatskolu seminārā pārstāvēja skolas direktore Ina Meldere un svešvalodu skolotāja, projekta koordinatore Marianna Tretjakova.

   Seminārā tika apspriesti svarīgākie jautājumi projekta plānošanai, vadīšanai un īstenošanai, kā arī aktivitātes tuvākajiem trim mēnešiem.

   Tika piedāvāta kultūras programma, kur skolotājiem bija iespēja tuvāk iepazīties ar izglītības sistēmu pilsētā, ar vietējās skolas tradīcijām.

 Īstenojot šos projektus, Daugavpils 11. pamatskolai ir daudz darba. Mēs labi zinām, ka būs izaicinājumi, un mēs esam gatavi pārvarēt tos kopā ar mūsu komandu!

.............................................................

    PROJEKTS „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni” („Me and you – through art to a better future”)

    Projekta „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni” aktivitātes paredz darbu ar skolēniem, kuriem ir dažādas spējas un prasmes.

   Projekta koordinators ir Polija, partnervalstis ir Latvija, Portugāle, Turcija.

   Projekta ietvaros ir ieplānoti pasākumi, kas nodrošinās vienlīdzīgas darbošanās iespējas skolēniem no nepilnīgām ģimenēm, no ģimenēm ar sociālām problēmām, finanšu grūtībām, jo šīs problēmas var būt par neveiksmes un antisociālās uzvedības avotu.

   Projekta mērķis ir veidot skolēniem dažādas prasmes – mākslinieciskās, tehniskās, muzikālās, kulinārijas; uzdevumi – nostiprināt cilvēka pašcieņu, mācīt atbrīvoties no spriedzes, veicināt radošo darbību. Projekta aktivitātes ir vērstas uz skolēnu izglītošanu un radošas personības audzināšanu, sagatavot dzīvei ģimenē, sabiedrībā, dzimtenē un apvienotajā Eiropā.

Aktivitātes

  Projekta mērķi un uzdevumi atbilst arī mūsu skolas darba prioritātēm, viena no kurām ir mērķtiecīgi organizēta atbalsta sniegšana izglītojamajiem viņu  vispusīgas attīstības veicināšanai.

  Paredzētās aktivitātes: semināri, darbs grupās, valstu kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana. Projekts paredz pieredzes apmaiņu un labās prakses iegūšanu. Projekts ir pielāgots personāla profesionālās pilnveides vajadzībām.

  Projekta norises laikā skolēni sadarbosies dažādās aktivitātēs, mācīsies attīstīt savus talantus. Plānotās aktivitātes: skolēnu mākslas darbu izstādes veidošana; multimēdiju prezentācijas; pieredzes gūšana darbā ar telpiskām formām un skolēnu veidota fofalbuma prezentēšana; mūzika un deja kā pašizteiksmes forma; ēdienu gatavošanas māksla, tautu tradīcijas ēdienkartē. Skolēniem būs iespēja iepazīt citu valstu kultūru.

  No 2018. gada 3. decembra līdz 7. decembrim Polijā tika novadīts partnervalstu seminārs skolotājiem. Daugavpils 11. pamatskolu seminārā pārstāvēja skolas direktore Ina Meldere, direktores vietnieks, IT speciālists Vladimirs Muravickis un svešvalodu skolotāja, projekta koordinatore Marianna Tretjakova.

  Seminārā tika apspriesti svarīgākie jautājumi projekta plānošanai, vadīšanai un īstenošanai, kā arī aktivitāšu norises laiki.

  Tika piedāvāta kultūras programma, kur skolotājiem bija iespēja tuvāk iepazīties ar izglītības sistēmu pilsētā, ar vietējās skolas tradīcijām. 

  .............................................................

   PROJEKTS „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā” („Snapshots of myself on the European canvas”)

Projekts „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā” piedāvā skolēniem tās iespējamās alternatīvas, kas uzlabo viņu prasmes, motivē darbam, veicina radošumu un pašizpausmi, un māksliniecisko uztveri. Izglītība mūsdienās nav iepējama bez ārpusskolas aktivitātēm. Skolēni pastāvīgi sadarbojas, dalās pieredzē ar savām interesēm un aizraušanos, strādā kopā, sazinās, iegūst jaunu informāciju par Eiropas kultūrām. Lai sasniegtu mērķus un pievienotu spēcīgāku starpkultūru komponentu projektam, ir nolemts apvienot fotografēšanu ar skolēnu ikdienas dzīvi, kultūru, problēmām un uzskatiem.

Projekta koordinators Rumānija, partnervalstis ir Latvija, Turcija, Polija, Bulgārija.

Aktivitātes

  Projekta pirmā aktivitāte notika laika posmā no 2018. gada 17. decembra līdz 21. decembrim Turcijā, Adanā. Daugavpils 11. pamatskolu pārstāvēja izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina, svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore Marianna Tretjakova, 9. klases izglītojamās Katrina Marija Persina, Viktorija Deiko, 8. klases izglītojamā Viktorija Breļa, 7. klases izglītojamās Valērija Grigase un Evita Feldberga.

   Projekta dalībnieki apmeklēja Adanas „Kasim Sacide Ener” vidusskolu, kur katra partnervalsts prezentēja savu skolu, pilsētu, iepazīstināja ar izglītības sistēmu. Viesiem bija iespēja apmeklēt mācību stundas, gūt priekšstatu par izglītības metodiku Turcijas skolās, aplūkot mācību materiālus. Katras projekta darbā iesaistītās valsts izglītojamie prezentēja mājasdarbu „Diena manā dzīvē” un piedalījās radošajās darbnīcās, kuras tika veltītas skolēnu pieredzes apmaiņai, komunikācijas prasmju pilnveidošanai. Ar lielu aizrautību izglītojamie strādāja radošajā darbnīcā „Turku papīra marmorēšana”, kur iepazinās un izmēģināja senu papīra dekorēšanas tehniku – marmorēšanu. Katrs skolēns, izvēloties krāsu salikumu un intensitāti, veidoja rakstu uz ūdens virsmas, no kuras tas tika pārnests uz papīra. Projekta dalībnieki piedalījās meistarklasē „Tradicionālā turku koka karotes apgleznošana”, kurā iepazinās ar turku tautas rakstu zīmēm, raksta kompozīciju. Skolēni veidoja ornamentus uz koka karotēm.

   Mobilitātes laikā viesiem tika piedāvāta daudzveidīga kultūras programma. Tās ietvaros tika sarīkotas ekskursijas Adanā un senajā pilsētā Tarsos. Projekta dalībnieki piedalījās braucienā uz brīnumaināko Turcijas reģionu – Kapadokiju, kur aplūkoja vēsturiskus un neparastus dabas objektus.

   Mobilitātes laikā skolēni dzīvoja ģimenēs, kas deva viņiem papildus iespēju atrast sev jaunus draugus, iepazīt kultūras daudzveidību, uzlabot savas komunikācijas un socializācijas prasmes, kas ir nepieciešams integrācijai sabiedrībā un tālākai attīstībai.

   Visu aktivitāšu laikā izglītojamie un pedagogi veidoja izpratni par tautu kultūru, reliģiju un tradīcijām, piedalījās starpkultūru dialogā, radot praktiskas lietas. Projekta dalībnieki ieguva jaunas zināšanas un labu pieredzi praktiskajā darbā. Aktivitāšu noslēgumā projekta dalībnieki izvērtēja darbu un saņēma apliecības.

           

.............................................................

   PROJEKTS „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas” („Social inclusion of people with disabilities”)

 Projekts „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas” pievērš lielu uzmanību sociālās atstumtības problēmai skolās. Ar šo problēmu projekta dalībnieki “cīnīsies” kopā: veiks novērojumus, mainīsies idejām, apkopos labās prakses piemērus, ko skolas varēs izmantot ikdienā.

Projekta koordinators Turcija, partnervalstis ir Latvija, Rumānija, Polija.

.............................................................

   Daugavpils 11. pamatskolas projektus līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma, un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 11. pamatskolas 
projekta dalībnieku komanda