Daugavpils 11.pamatskola

Projekti

.........................................................................

 
 
Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)
 
   Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un uzlabotu Latvijas skolu kultūru, 2012./2013. mācību gadā divdesmit piecās Latvijas skolās tika uzsākta programma pozitīvas uzvedības atbalstam un tās mērķis ir attīstīt skolā vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai.
 
 Kopš 2014./2015. mācību gada Daugavpils 11.pamatskola uzsāk realizēt projektu “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
APU mērķi:
 
APU pamatvērtības:
  Projekts veic un atbalsta pozitīvu uzvedību iestādē, tādējādi radot labvēlīgāku un pievilcīgāku vidi gan skolēniem, gan skolas darbiniekiem. Skolēni kopā ar pedagogiem izstrādā pozitīvi formulētas uzvedības noteikumus, kas obligāti jāievēro visiem projekta dalībniekiem: skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem.
 
>>> APU noteikumi /PDF formātā/
 
>>> Skolas darbība APU projektā  (materiāli mapē Google platformā)
 
..............................................................